Můj Otec stále pracuje a také já pracuji (Jan 5,17)

Il Padre mio opera sempre e anch’io opero  (Gv 5, 17)2

Nutný úvod

Drazí čtenáři,

poselství, která mi Ježíš dává v těchto dnech, a jež budou zveřejněny v následujících měsících,  rozhodně naznačují cestu k událostem, které nás čekají. Proto jsem cítila povinnost napsat tento úvod, abych vám pomohla více proniknout do témat, o kterých budete číst.

Doposud jsem vám předávala zjevení, která jsem dostala od Boha. V mé první knize „Přes velkou bariéru“ jež končí patnáctou kapitolou „Nové stvoření“, jsem vám obšírně  představila hlavní poselství všech zjevení, jež se mi dostala. Jedná se o přivedení všeho ke Kristu, na nebi a na zemi. Snažila jsem se vás dovést k událostem, jež čekají Zemi a vesmír. V tyto dny mi Ježíš sdělil, že má v úmyslu nás připravit na tyto události, které nás čekají v bezprostřední budoucnosti.

Jak se k nim postavit? Mám za to, že během těchto let jsme prostřednictvím mnoha vysvětlení, které jsem dostala a předala vám je, obdrželi milost k pochopení Božího tajemství a tajemství života, k vyzvednutí se a proměnění se na nová stvoření. Zvlášť jsem vám o této duchovní cestě hovořila v knize „Přepsat dějiny – 1.díl z cyklu V Boží mysli“. Kromě toho vás provázela měsíční poselství na této stránce, která pokračují a stále více nás uvádějí do závažné fáze přípravy a rozhodnutí.

Nemohu komentovat tato poselství. Sám Ježíš a Duch Svatý vám je v srdci vysvětlí. Je na vás, abyste odpověděli a tak mohli pochopit slova, jež budete číst. Nakonec je na nás všech, abychom se angažovali s ohledem na sebe samé, na Zemi a na celý vesmír, tak aby se uskutečnily Boží plány.

Poselství, jež přichází mým prostřednictvím je pro všechny lidi dobré vůle, pro křesťany a pro nekřesťany, věřící a nevěřící. Osobně nemám v úmyslu nikomu nic vnucovat; nechci vnucovat ani Ježíše Krista. Chci být pouze věrným svědkem živého Boha, po boku každého člověka a každého tvora. Bible říká o Ježíši Kristu: „…jehož ustanovil dědicem všeho a skrze něhož stvořil i věky. On, odlesk Boží slávy a výraz Boží podstaty, jenž svým mocným slovem udržuje vesmír…“ Tento dokonalý obraz Boží podstaty se zjeví před námi, před nebo po naší smrti. Každý bude muset dát svou odpověď, jestli přijme nebo nepřijme věčnou pravdu. Bude nutné vyslovit ANO nebo NE. Nikdo se tomu nevyhne.

V období jež je před námi bude Ježíš působit s velkou mocí Ducha Svatého v našem duchu, aby přivedl lidstvo ke spáse. Bude hledat lidi dobré vůle, věřící i nevěřící.

Spolu se všemi jež se připojují k tomuto programu se obětuji Ježíši, skrze Nejsvětější Pannu Marii a modlím se za vás. Doufám, že se i vy připojíte k tomuto programu, abyste se tak stali nadějí lidstva, jemuž bez Boha nezbude než, aby upadlo do zmatku a beznaděje.

Zanechávám vás Ježíšovým slovům, zdravím vás a žehnám vám v Kristu.

 

Ježíšovo poselství z 29. srpna 2011

Můj Otec stále pracuje a také já pracuji (Jan 5,17)

„Žehnám vám mé drahé děti! Dnes vám chci něco říct o Božím díle v tomto čase a o širším rámci do něhož zapadá váš život a vaše poslání.

Především se snažte pochopit, že jste se neoctli náhodou ve skutečnosti v níž žijete, ale z důvodu určitého Božího plánu. Ať už si myslíte o sobě cokoliv nebo cokoliv si myslí druzí o vás, vězte, že je váš život drahocenný a nezaměnitelný v čase a místě, v němž se nacházíte, podle Božích plánů. Byli jste určeni pro tuto skutečnost, proto vám také Bůh dal originální a neopakovatelné schopnosti. V celém vesmíru není nikdo takový jako vy, protože Boží tvořivost je neomezená a nevyčerpatelná a protože každý z vás je zcela originální ve svém bytí a jednání.

Bohužel mnoho lidí na Zemi žije pod úrovní vlastních možností, protože se mi nedarují. Jenom já znám Otcův plán pro každého z vás, protože jsem od něho dostal příkaz, abych uskutečnil jeho dílo v každém člověku. Působím ve vás v moci Ducha Svatého, který vás neustále prosvětluje, zahrnuje, inspiruje a tak vám ukazuje cestu ke mě, abych vám já zjevil, jaká je Otcova vůle pro vás. Beze mě nedokážete poznat sebe ani co se od vás žádá v tomto životě.

Duch Svatý a já neustále pracujeme na uskutečnění Otcova díla v každém z vás, ale můžeme to dělat pouze za pomoci vaší svobody, to znamená, když se dobrovolně a svobodně rozhodnete milovat Boha, sloužit mu a dávat mu sebe. To je nezbytná podmínka, aby se aktivovaly vaše možnosti a aby působily. Ve chvíli kdy se rozhodnete žít pro Boha a úplně se odevzdáte jeho vůli, začne ve vás působit Nejsvětější Trojice, která postupně přemění váš život a vaše myšlenky. Tak si uvědomíte co jste v Bohu a začnete tvořivě působit na skutečnost, protože ve vás působí tvořivost Boží. Přeji si, abyste si uvědomili, co vám říkám, protože vědomí Boží aktivity ve vás, nehledě na vaši lidskou křehkost, je rozhodující pro vaše poslání v tomto čase.

Váše doba je velkolepá a obtížná pro celý vesmír. Velkolepá z důvodu událostí, které připravuje Boží ruka, obtížná proto, že je dobou stále otevřenějšího boje proti silám zla. To vše se netýká pouze Země, ale celého stvoření a všech lidí, kteří obývají mnoho jiných planet[1]. Už jsem vám řekl, že jsou Boží děti jako vy, a že jsem dala svůj život i za ně. Jsou vašimi bratry, u nichž se musí dokonale uskutečnit plán mého Otce tak jako u vás.

Jaký je Otcův plán? Přivést celé lidstvo do stavu integrity a dokonalosti jakou mělo před prvotním hříchem. Přivést každého člověka k důstojnosti a slávě Božího dítěte. Všichni lidé a každé stvoření v celém vesmíru musí být osvobozeni od porušenosti a od smrti, které pronikly do božího díla z důvodu prvotního hříchu vašich prarodičů. Člověk se musí vrátit ke správnému vztahu s Bohem, musí uznat jeho autoritu a podřídit se jeho vedení. Jak Otec uskuteční tento plán? Tím, že přivede celé stvoření ke mně, protože mi dal všechnu moc v celém vesmíru.

Proto v tomto čase pracuji, abych všechny ty, kteří přijdou ke mně, uvedl do nového, synovského vztahu s Otcem. Vnitřně je vyučím, aby byli schopni pochopit a prožívat události jež čekají lidstvo. Až bude dokončeno mé dílo ve všech a v celém vesmíru, vrátím se ve své slávě a uvedu všechny, kteří mi patří, do nového, neporušeného a neporušitelného stvoření. To bude nový a zcela čistý rozměr v duchu, kde bude žít vykoupené lidstvo, bude to nebeské království, které odevzdám svému Otci na konci časů. Ono však už nyní patří těm, kteří žijí pro mě a ve mně[2].

Naopak ti, kteří zůstanou mimo mě, protože mě nepřijmou ani mě neuznají jako Božího Syna a Spasitele, nevstoupí do nového stvoření.

Přišel jsem na Zemi abych začal novou dobu, definitivní a rozhodující pro lidstvo v celém vesmíru. Po mé smrti a vzkříšení se otevřela postupná cesta k novému stvoření. Svým utrpením jsem před Otcem splnil všechnu spravedlnost, neboť jsem svou krví očistil vinu prarodičů a smazal váš těžký dluh. Takto jsem otevřel cestu každému člověku dobré vůle, který mě chce přijmout a následovat mě. Jestliže se mi odevzdáte, povedu vás dokonale podle Božích plánů a jednoho dne vás uvedu do nebeského království. Je však na vás, abyste šli. Nemyslete si, že za vás udělám váš díl! Jsem vám nablízku, podpírám vás, ale nejdu za vás. Často se křesťané spoléhají na mě, myslí si, že jsem udělal všechno, a že oni nemusí dělat nic. Spokojí se s účastí na nějakém náboženském rituálu a myslí si, že je vše v pořádku. Ne, děti, to je špatný postoj! Já jsem vás vykoupil, to je pravda, ale jestliže zůstanete neteční a pasivní, jestli na sebe nevezmete odpovědnost, jež vám náleží coby duchovně zralým lidem, jak ve vás může přinést plody vykoupení? Čím se lišíte od nevěřících? Můj život a mé dílo se musí vtělit v každém z vás, aby se má oběť ve vás stala účinnou, živou a viditelnou, ve prospěch vás samých a vašeho bližního. Nestačí věřit ve vykoupení, je potřeba do něho plně vstoupit tak, že na sebe vezmete svůj kříž a budete mě následovat.

Jestli to platí pro jedince, tím víc to platí pro celé lidstvo. Celé lidstvo mě bude muset poznat, přijmout a následovat, jestli bude chtít, abych ho přivedl k Otci a uvedl do nebeského království. Pouze mě náleží přivést celé stvoření k Otci, proto je nutné, aby vše prošlo přese mě.

Jaký je tedy váš úkol v tomto čase? Pevně věřit ve mně a obětovat mi sebe sama, abych vás mohl sjednotit se sebou a tak přivést k Otci. To znamená být přivedeni ke mně. Takto budete částí mého mystického těla, jež je největší silou v celém vesmíru. K mystickému tělu patří moje Matka, andělé, svatí a všichni ti, živí a zesnulí, kteří věřili a věří mému dílu, protože milují Otce a uznávají mě jako Božího Syna a Vykupitele celého lidstva. Tak budete mít účast na Otcově a mém díle, budete částí Božího vojska, které mocně působí v tomto čase. Proto je zcela nutné se rozhodnout a žít pro Boha, vnitřně se obnovovat. K tomu dochází tehdy, když se oddělíte od svého egoismu. Očekávám od každého z vás vážné a jasné rozhodnutí. Toto rozhodnutí už není možné oddalovat; platí to pro každého jednotlivce stejně jako pro celé lidstvo.

Lidstvo v celém vesmíru se dostalo na rozcestí a obzvlášť vy, muži a ženy na Zemi, jež je planetou se zásadním významem v Božích plánech. Zde jsem se vtělil, umřel jsem a vstal z mrtvých. Také jsem zde ustanovil svou církev, první buňku Božího království. Ze Země měla vyjít silná evangelizační mise do celého vesmíru. K tomu je přece církev na Zemi povolaná: aby byla svědkem mé smrti a vzkříšení a nositelkou zvěstování spásy každému člověku ve vesmíru. Uskuteční se to takovým způsobem a v té době, jež určil Bůh. Každý člověk ve vesmíru je určen k příslušnosti k církvi, to znamená k mystickému tělu a nejen vaše civilizace. Nezapomeňte, že jsem umřel a vstal z mrtvých pro všechny lidi ve vesmíru.

Otec zanechal vašemu lidstvu po celá století širokou svobodu, aby se rozhodlo. Nezapomněl vám dávat znamení a proroky, abyste pochopili jeho plány, a abyste přijali jeho a mé dílo a tak byl ke mně přiveden celý vesmír. Poslal vám mojí Matku, která vás něžně a naléhavě nesčetně- krát vyzývala k nutnosti návratu k Bohu.

Můj lid na Zemi toho hodně udělal, ale ještě toho hodně zbývá. K dnešnímu dni jen malá část lidstva na Zemi věří v Boha i přes křesťanskou evangelizaci. Evangelizace vesmíru pak zůstává neznámou a mnozí ji odmítají. Je zesměšňovaná a nikdo se jí vážně nezabývá. Proč? Je to z dvou základních důvodů:

  • První je, že se lidstvo na Zemi obrátilo k sobě samému, ke svým potížím. Mnozí prožívají svoji víru jako prostředek k řešení životních trápení. Život na Zemi, se všemi svými obtížemi byl středem pozornosti ve všech kázáních a misích. Samé církvi, totiž Božímu lidu hrozí, že její působnost bude podobat víc humanitární organizaci, než dědici univerzálního poslání. Zajisté nechci říct, že nejsou nutná charitativní díla, naopak! Říkám však, že nemohou být jediným polem působnosti křesťanů, jak si mnozí myslí.

Křesťané mysleli hodně na Zemi a málo na nebe. To vytvořilo začarovaný kruh: čím víc se křesťané starají o pozemské věci, tím víc jsou jimi zotročováni. Vidím, že můj lid velmi zpovrchněl a také mnozí pastýři, kteří krouží kolem pozemských záležitostí. Je jasné, že každý z vás má svoje povinnosti a odpovědnosti, a že pozemský život je objektivně těžký; vaše srdce však musí zůstat svobodné od ustaranosti každodenního života, aby se vyzvedlo k Bohu a k nebeským věcem. Jen tak budete moci dosáhnout poznání Božích věcí. Skutečnost je však taková, že po dvou tisíciletích od mého příchodu, navzdory víře ve mně, jež vyznáváte a učení evangelia se vám ještě nepodařilo překonat své pozemské problémy. To znamená, že vaše víra je slabá. A proto, jak jsem již řekl Nikodémovi[3], jestliže nevěříte, když jsem k vám mluvil o pozemských věcech, jak k vám mohu mluvit o věcech nebeských? Jak byste jim uvěřili a jak byste se k nim postavili?

Proto se plně nerozvinul univerzální rozměr křesťanství, univerzální, schopný obejmout celý vesmír. Už dávno jsem k vám chtěl mluvit o nebeských věcech, ale ještě jste nebyli připraveni. Nicméně, tomuto lidstvu nechyběla znamení, že existuje život na jiných planetách! Říkám vám, že nechyběla ani církvi. Kdo je chtěl a uměl číst ve světle víry? Málokdo, a tento malý počet lidí za to byl tvrdě pronásledován.

Nyní nastala doba, abych vám řekl o nebeských věcech. Už nemůžu čekat až se probudí ti, kteří nechtějí věřit, protože mnoho lidí na jiných planetách čeká své probuzení ve víře. Není spravedlivé, aby čekali donekonečna. Ujišťuji vás, že se lidstvo na Zemi neobejde bez společenství s jinými lidmi ve vesmíru, a tím méně křesťané, protože právě toto společenství vyjadřuje v celé své dynamičnosti univerzálnost křesťanské víry. Společenství o kterém vám říkám, existovalo ve chvíli tvoření, ale bylo přerušeno prvotním hříchem. Mým prostřednictvím bude muset znovu ožít. Bůh je Otcem všech. A jestliže je církev matka, bude jí muset být pro všechny. Kdo má uši slyš.

Proto se probuďte, křesťané na Zemi a začněte pozvedat svůj pohled! Jen tak pochopíte čemu vás můj Duch neustále učí.

  • Druhý důvod je, že síly zla na čele s Luciferem měli na Zemi silný vliv. Svázali lidstvo do uzavřených systémů, které utlačovaly svědomí jedinců. Zbavili člověka svobody a identity. Politické, ekonomické, sociální, vědecké a také náboženské systémy vládnou na Zemi. Mají za cíl vytvořit ideje, přesvědčení a modely a vnutit je národům, které jsou postupně zbavovány své svobody. To zajišťuje a zaručuje moc v rukou mála lidí. Země je totiž ovládaná omezeným množstvím mocných lidí, kteří svůj život zasvětili Luciferovi. Oni pracují nad každým systémem a kontrolují celé lidstvo.

Oni ví o existenci života ve vesmíru už celá století, ale dávají si dobrý pozor, aby vám o tom neřekli. Uzavřeli smlouvy s civilizacemi na planetách, které se vzbouřili proti Bohu. Vede je k tomu touha ovládnout nejen Zemi, ale celý vesmír a mají velký strach z civilizací na planetách věrných Bohu. Až do dneška bránili národům, aby poznaly jak se ve skutečnosti věci mají, protože se bojí, že ztratí moc. Bojí se, že lidstvo na Zemi navštíví civilizace věrné Bohu, a že mu pomohou, protože to by byl pro ně konec. Jste vězni nenápadné hry, která přechází nad vašimi hlavami a odvádí vás od pravdy. Otevřete oči a znamení vám nebudou chybět!

Systémy, které stvořil Lucifer spolu s chamtivými a zkaženými lidmi, rodí struktury, organizace s tisíci různými zkratkami, jejichž pravidla slouží k ochraně systému, z něhož se zrodily. Jsou nesčetné a působí na každém poli. Člověk na Zemi už nedokáže žít mimo systémy a struktury, protože do nich byl celá století zařazován. Systémy a struktury zformovaly celé generace jedinců, kteří myslí a jednají podle zákonů systémů a ne podle Božích zákonů, jež jsou vtisknuté v duší každého člověka. Tak se člověk čím dál víc vzdaloval od Boha, ztrácel jistotu i naději a musel opřít svoji falešnou jistotu o systémy. Ty považuje za neomylné, protože byl veden k tomu, aby takto myslel.

Sama náboženství se z mnoha hledisek přeměnila v systémy, jež rodí struktury. Pro mnohé věřící se náboženský systém pravidel, kodexů, nařízení a zákazů stal modlou, která obsadila místo Boha.

Člověk na Zemi se už necítí být částí lidstva, ale souhrnu systémů, jež ho drží v podřízenosti a nedovoluje mu myslet vlastní hlavou. Kdo se vymaňuje pravidlům, které vnutily systémy, je vyřazen ze hry, už nic neznamená, je odsouzen na smrt, tak jak tomu bylo v mém případě. Proto jen málokdo má odvahu se vzepřít.

Je to pravý opak toho, co si přeje můj nebeský Otec! On vás stvořil svobodné, a dal vám svoji mysl určitě ne proto, aby vás uzavřel do nějakého systému, ale aby umožnil vašim schopnostem jednat ve prospěch lidstva. Jste Boží děti a měli byste moc jednat jako Boží děti. Bohužel jste se stali dětmi svých systémů, malými roboty, jež se řídí příkazy. Čiňte pokání a vraťte se k pravému Bohu, už se konečně přestaňte klanět falešným bohům!

Otec nyní určil, že uskuteční ve směřování celého lidstva silný a definitivní přelom, počínaje právě Zemí. Události, jež se zde odehrají, budou mít rozhodující úlohu pro celý vesmír. Otec mi dal všechnu moc, abych osvobodil Zemi a vesmír z útisku silami zla, a já budu jednat.

Přivedu krizi na všechny systémy, které vládnou Zemi. Zakolísají a střetnou se mezi sebou, až se navzájem rozdrtí. Uvidíte pád autority těch, kteří se považují za mocné a vládnou svědomím lidí. Mnozí lidé, až uvidí takový zmatek, se vrátí k Bohu, jiní se naopak budou i nadále opírat o staré systémy, od nichž už neobdrží žádnou pomoc. Všichni budou postaveni před rozhodnutí: být s Bohem nebo proti Bohu. Zůstane jediná věrohodná autorita – autorita Boží. Toto mé dílo už začalo a jestliže si dobře všímáte, můžete vidět první účinky.

Zároveň probudím a posilním svůj lid na Zemi. Budu jednat silou v duchu všech těch, jež prokáží dobrou vůli, abych je přivedl k vnitřní svobodě, ke schopnosti rozlišit a rozhodnout se podle Božích zákonů a ne podle pravidel systémů. Také toto mé dílo už začalo a v tichosti se rozvíjí v hloubce duše mnohých lidí. Bůh nedělá hluk, když jedná, ale jedná!

Rodí se nový lid, jenž je silný v duchu a nezávislý na falešných autoritách. Nedělá kompromisy s pravdou, je tvořen Bohu věrnými muži a ženami, jež žijí mezi sebou v pravém bratrském společenství a jsou otevřeni pro novost Ducha. Tento lid je jako oheň doutnající pod popelem, až zafoukám na popel, oheň se rozhoří a už ho nikdo nezkrotí.

Budu silně působit také ve vesmíru. Zde mohu spoléhat na civilizace, které zůstaly věrné Bohu, a které se nedopustily prvotního hříchu. Jsou připraveni spolupracovat na mém díle tak, že mi dají k dispozici svůj život a své schopnosti. Tito vaši bratři pracují v souhře s anděly a plně se podílejí na Božích plánech. Pošlu je na pomoc svému lidu na Zemi a stejně tak na jiné planety. Už nyní žijí v hlubokém duchovním společenství s mnohými z vás, protože Duch Svatý má moc spolu spojit pravé Boží děti bez ohledu na hranice a vzdálenosti. Až bude vhodná chvíle, tak se tito vaši bratři otevřeně ukáží civilizaci na Zemi. Ať vás v tu chvíli najdou připravené, protože pak už by mohlo být pozdě! Jestliže se mi odevzdáte, uschopním vás, abyste byli připravení na setkání s těmito vašimi bratry.

Toto setkání bude pro Zemi znamenat epochální civilizační skok a přinutí vaše lidstvo k přehodnocení mnohých svých jistot na všech polích. Proto z toho mají mnozí strach. Opakuji vám však, nebojte se, připravím vás, když mi to dovolíte, když konečně zanecháte svých analýz, vaší logiky, experimentální vědy, a necháte se vést vírou.

Projevím se v očistci[4], aby co největší možný počet duší vešel do blaženosti a přispěl k mému dílu svojí modlitbou. Očistec se zatřese a duše se rozhodně vydají vstříc ráji. V očistci jsou generace a generace: probudí se a silou své víry s sebou potáhnou i živé.

Začalo velmi silné období, v němž budou stále jasnější znamení z nebe, jestliže je dokážete číst. Poroste Luciferova zlost a zaútočí proti všem  a všemu, ale těm, kteří mi patří, nebude moci uškodit.

Uvidíte neklid i v přírodě, protože ona reaguje na podněty dobra a zla, díky své citlivosti, kterou vás častokrát převyšuje. Bude tvrdě zasažena silami zla, které se tak budou snažit uškodit lidem, ale nebude zničena. Ona je božím dílem a nikdo ji nezničí. Také ona bude přivedena ke mně, aby mohla být obnovená a přeměněná. Proto se mé děti nebojte přírodních jevů, jež  budou následovat. Přimkněte se ke mně a nebudete se mít čeho bát.

Pro tentokrát se zastavím tady a později vám řeknu o dalších věcech, abyste byli připraveni na to co přijde. Otec nikdy od nikoho nechce aby přijal něco co nechápe; nejdříve dá člověku světlo a pak od něj žádá rozhodnutí, protože Bůh je k vám spravedlivý. Otec mě k vám poslal, aby vám osvětlil cestu k Bohu a uschopnil vás k chůzi. Na vás je, abyste se rozhodli.

Žádám od vás, abyste se mnoho modlili a vážně se rozhodli pro Boha. Znovu vás žádám, abyste mi odevzdali svůj život, abych vás mohl chránit a připravil vás na přicházející události. Nejedná se o katastrofy, jak se obávají ti nejustrašenější, ale o nutné zkoušky k pročištění lidstva, s ohledem na nové stvoření, které vás očekává, bude nádherné a neporušené. Otec ho připravil pro ty jež ho milují a já vás zvu abyste na něm měli účast. Otec pracuje bez přestání a já také; proto vaše oči uvidí velké věci. Jestli budete mít víru, dokážete je číst ve správném světle. Ukáží se vám takové jaké jsou: divy Boží lásky k jeho lidu.

Žehnám vám ve jménu Otce, Syna a Ducha Svatého.“


[1]    V knize „Přes velkou bariéru“ v 6. kapitole, jsem se zmínila o civilizacích na jiných planetách a o rozhodnutí každého listva. Ne všichni lidé totiž, spáchali prvotní hřích, Existují civilizace, jež zůstaly věrné Bohu a udržely si tak duchovní a tělesné výsady, kterými nás velmi přesahují.

[2]    Srv. 1Kor, 15

[3]    Srv. Jan 3, 12

[4]    Obšírně jsem psala o očistci v knize „Přes velkou bariéru“ v 7. kap.

Advertisement

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s

Tento web používá Akismet na redukci spamu. Zjistěte více o tom, jak jsou data z komentářů zpracovávána.