Rozměry života

Drazí čtenáři,

v poselství z tohoto měsíce mluví Ježíš o klíčových momentech určujících náš život v různém věku a různých situacích, které se nás bezprostředně dotýkají. Bere nás za ruku a vysvětluje nám, jak žít v harmonii s různými rozměry naší existence.

Le dimensioni della vita2

Ježíš otevírá naši mysl širšímu pohledu a nechává nás, abychom svobodně, s vnitřní pohodou důvěřovali jeho vedení. On nás vyvádí z našeho ohraničení a přivádí nás až k objevení rozměru věčnosti. Vede celé stvoření a každého zvlášť k rozměru čistého ducha, s nímž se bude muset setkat každá stvořená bytost a bude ho moci užívat jen tehdy, když se rozhodne pro Boha. Tak nás přeměňuje v nová stvoření.

Pán nás také vyzývá, abychom mu důvěřovali, protože on má důvěru v nás. Modleme se, abychom pochopili, jak žít v této důvěře, aby byl náš život naplněn nadějí. Doufám, že vám Ježíšova slova dají sílu a naději ve chvíli v níž lidstvo prožívá hluboký nepokoj.

Zdravím vás a žehnám vám v Kristu.

 

Ježíšovo poselství z 30. července 2011

„Žehnám vám mé milované děti! Chci vám dnes něco říct o rozměrech, z nichž se skládá váš život, stejně jako život celého stvoření.

Když mluvím o rozměru, mám na mysli prostor ve kterém se odvíjí život, protože život potřebuje řečiště ke svému rozvoji a růstu. Tak jako plod potřebuje mateřské lůno ke svému formování a k tomu aby se stal kompletní bytostí, stejně tak vaše pozemská existence potřebuje prostor umožňující vaše zrání. Proto se život každého tvora, včetně člověka, rodí, rozvíjí a dozrává v přesně stanoveném kontextu, to znamená v určitém rozměru. Každý rozměr se skládá ze třech částí, které jej charakterizují: čas, prostor a duch. Časový, prostorový a duchovní aspekt se vzájemně harmonizují dokud nevytvoří rozměr, to znamená ono pomyslné lůno v němž se váš život nadále vyvíjí, i když jste už dospělí.

Čas odměřuje vaši existenci, to dobře víte. Existuje objektivní čas, protože se vztahuje na celou civilizaci v níž žijete a na tutéž vaši planetu, která se nachází v určitém dni, měsíci, roce. Existuje také subjektivní čas, protože se vztahuje na každého z vás, váš věk v tuto chvíli. Průběh vašeho života, to znamená váš čas, spadá do průběhu určité epochy a do přesně vymezené fáze vaší civilizace a tak se stává částí dějin.

le dimensini della vita9

Také prostor je objektivní a subjektivní. Objektivní proto, že každý z vás žije v určitém místě, v určitém národě, na určité planetě. Subjektivní, protože žijete ve své rodině, ve svém domě apod.

Duch zahrnuje všechny dimenze ve své dvojí podobě: v podobě Božího Ducha, jež daruje život a uděluje každému tvoru jeho prostor a čas. Svojí láskou a svými zákony vede celou existenci každého tvora. Potom v podobě vašeho ducha, který naplňuje váš prostor a váš čas. Duch je základem, bez něho by nebyl prostor ani čas. Z Božího Ducha totiž vychází život a ten klíčí jako semeno ve vašem duchu.

Už od chvíle vašeho početí pro vás začíná cesta, jež se vyznačuje neustálými proměnami a vede vás přes nesčetné rozměry. Život není nikdy statický, je dynamický. Okamžik po okamžiku, den po dni se postupně posunujete do různých rozměrů v nichž váš duch, prostor a čas prodělávají neustálou přeměnu. Všechny tyto rozměry tvoří věk vašeho života. Vezměte si, s kolika lidmi, místy a chvílemi jste se setkali ve svém životě! Kolikrát už jste spařili, že se ve vás a v druhých rodí a umírají různá přesvědčení a postoje. Častokrát jste museli zanechat osoby, místa a situace a někdy to pro vás znamenalo bolest, třeba v případě smrti vašich drahých. Proč? Protože je každý z vás v neustálém pohybu, v neustálém přechodu ke stále novým rozměrům. Kdyby tomu tak nebylo, byl by váš život uvězněn v bažině. Chci vám to vysvětlit ještě lépe.

Váš život prochází různými obdobími: od dětství přes dospívání, potom přes mládí ke zralosti, pak  přichází stáří a nakonec smrt. Paralelně prochází celé dějiny lidstva různými fázemi, k nimž patříte. Každý váš věk se skládá z různých rozměrů, protože tím jak váš duch roste, rozvíjí stále více svoji mohutnost a čím dál víc si uvědomuje skutečnost. Proto se musíte přemístit do vyšších rozměrů, které jsou schopny pojmout mohutnost vašeho ducha v daném okamžiku a prostoru, v němž žijete.

Duch Svatý předává vašemu duchu neustálé životní podněty; je to jakoby ve vás hořel oheň, který bez přestání živí Duch Svatý tak, že na něho dýchá svojí silou, aby se nikdy neuhasil. Váš duch vnímá tyto impulsy a celé vaše bytí, jež tvoří duše a tělo se otevírá ke stále lepšímu poznání skutečnosti a to se pak projevuje různými způsoby. Každému pokroku vašeho ducha odpovídá postup k rozměru, který se liší od předešlého. Přechody od jednoho rozměru k druhému se dějí během života neustále. Tak se uskutečňuje váš životní cyklus na Zemi, před tím než vám smrt otevře dveře k rozměru, jež Zemi přesahuje. V tom spočívá životní proces.

Tím jak váš duch prochází různými rozměry se šíří a sílí, už není tím čím byl dřív. Ani čas už není ten samý, protože jste vyrostli a změnil se váš pohled na svět, vytvořily se ve vás nová přesvědčení; už není možné se vrátit nazpět v čase. Může se stát, že prostor zůstane stejný, protože žijete například stále na tom samém místě. Nicméně také v tomto případě není rozměr, v němž se nacházíte tím, čím byl dřív, protože jste jiní než dřív.

Také prostor se dřív nebo později změní, protože zanecháváte rodinu, školu, starý dům, atd.  Přesto  není prostor jako čas, protože se vždy můžete vrátit na místo, kde jste žili dřív, pokud ještě existuje. Ale ani tehdy není rozměr v němž se nacházíte není stejný jako dřív protože není stejný čas ani váš duch není tím čím byl. Proto nemůžete nikdy znovu prožít to, co jste prožili dřív. Zůstává vzpomínka minulého rozměru, ale nelze se vrátit v čase i když jste na stejném místě.

Le dimensioni della vita6

Zatímco duchovně a tělesně rostete, se celé lidstvo stále posunuje z jednoho rozměru do druhého. Vždyť celé generace dokončují svůj životní cyklus a jiné se objevují na scéně dějin. To určuje  viditelné a hluboké proměny v národech, protože se mění kolektivní duch a čas běží. Také prostor je vystaven proměnám, třebaže žijete pořád na té samé planetě. Vezměte si jaké proměny prodělala Země po dobu tisíciletí. Ani lidstvo se nemůže vrátit k rozměrům, které už jednou prožilo a tento neustálý přechod ke stále novým rozměrům, jež jsou tvořeny duchem, prostorem a časem, je životním cyklem, je tím čemu říkáte pokrok.

Vaše existence je dynamická, protože je dynamický i Boží život, z něhož pochází všechny ostatní formy života. Bůh je neustále na díle a jeho nepřetržité působení udržuje celé stvoření. Duch Svatý prochází všemi rozměry a je přítomen v duchu člověka, který je stvořený k obrazu a podobě Boha. On není nějakou energií, ale je třetí osobou Nejsvětější Trojice a v jeho neustálém procházení celým stvořením, přináší trojiční sílu všemu co se ve vesmíru hýbe.

Duch Svatý způsobuje, že je každý rozměr uspořádaný a čas plyne správným způsobem, že se prostor harmonizuje s časem a lidský duch stále přijímá sílu, aby se vitální cyklus každé bytosti a celého lidstva rozvíjel podle Božích zákonů. Takto se jednotlivé bytosti dokonale včleňují do prostoru a času, který je přidělen každému jedinci a celému lidskému rodu.

Když jste spojeni s Bohem, neboť jste se rozhodli žít životem víry, podle jeho zákonů, a když mu dovolíte, aby vás vnitřně vedl, váš život se pak snadno odvíjí. Přechody z jednoho rozměru do druhého vás neznepokojují, ani vás neunavují, ale stávají se pro vás přírozeným rozvojem vaší bytosti. Snadno opouštíte věci z minulosti, aniž byste na nich lpěli a ani nepromítáte sebe do budoucnosti, kterou neznáte. Jestliže jste však odděleni od Boha, vnitřní proměna, běh času, proměna prostoru kolem vás, vyvolávají ve vašem nitru strach a beznaděj. A co prožívá každý z vás se pak přelévá na všechny ostatní, protože množství lidských duchů tvoří ducha lidstva. Čím víc jednotlivci opouštějí víru v Boha a prožívají stísněně a se strachem různé situace, tím víc je celé lidstvo stíněnější a ustrašenější, žije bez naděje, jak to můžete dnes vidět na Zemi.

Běh života by vám však měl přinášet rozumnost, zralost, chápání věcí, schopnost vstupovat do stále hlubších vztahů s vašimi bližními. Měl by vás přivádět k pochopení a k přípravě na veliký přechod smrti. Ona označuje oddělení vašeho ducha od času a prostoru, tak jak je prožíváte na Zemi. Musíte zanechat tělo, jež s vámi nemůže jít do rozměru, který překračuje Zemi a je tvořena pouhým duchem. Naopak vaše duše a váš duch obsažené ve vašem těle mají schopnost přistupovat k tomuto novému rozměru. Zůstávají celistvými a uchovávají si vzpomínku zkušeností prožitých v těle.

Na konci času budou všichni vzkříšeni a znovu získají své tělo. Ti kteří ve svém životě byli věrní Bohu, dostanou proměněné tělo, jež bude schopné žít v novém stvoření, to znamená ve skutečnosti nepodléhající porušení. Ti, kteří sloužili satanovi, zůstanou s ním a zakusí smrt až do dna a porušení, pro které se rozhodli.

Člověk, který je oddělený od Boha a nedaruje se mu, prožívá smrt jako nenapravitelnou tragédii. Bohužel je mnoho křesťanů, jež už nechovají naději na věčný život. U mnohých z nich chybí upřímná oběť Bohu, což dělá jejich život obtížným a už se neodlišují od těch, kteří nevěří.

Rozměry, jimiž každý jedinec prochází, jsou originální, tak jako je originální duch jednoho člověka v porovnání s duchem jiných lidí. Takto se může stát, že ve stejném prostoru, například v jedné rodině, každý jedinec prožívá určité období svého života a určité duchovní dozrávání jinak než druzí. To je způsobeno právě originalitou každého jedince, jež je potřeba vždy podporovat a respektovat, jak to dělá sám Bůh. Často se však stává, že originalita jednotlivých lidí, různý věk a různá přesvědčení, vyprovokují střety mezi jedinci stejně jako mezi celými národy. Nestalo by se to, kdyby lidé žili podle Božích zákonů života. Ony působí dokonale, berou ohled na období růstu každého a slaďují jedince s ostatními, bez ohledu na různé rozměry, v nichž se každý nachází.

Boží zákony vychází z jeho lásky a předávají lásku. Jestliže se odevzdáte Bohu a dovolíte mu, aby vás vedl tím, že se odřeknete vlastního egoismu, naplní vás a obklopí Boží láska a uvede vás do onoho vznešeného vztahu s druhými, který se nazývá společenství. Jestli však máte v úmyslu sami rozhodovat o své existenci, převáží zákon egoismu a už nejste schopni harmonizovat vzájemné rozdíly. Každý žije pro sebe, jakoby zavřený do určité bubliny a toulá se dokud se nesrazí s jinými bublinami, jež způsobí jeho explozi. Takto proběhne život mnoha lidí, odtud se rodí vaše vzájemná nedorozumění, války mezi národy, bolestná rozdělení, vraždy, všechny rozepře a protiřečení, kterých je vaše lidstvo plné.

Ne, mé děti! Život není nekonečná série povinností, listina závazků posetá zkouškami a končící smrtí. Život je překrásné vyjádření života, radosti a síly, které se rodí z lůna vašeho Stvořitele a které On chce bez přestání ve vás živit.

Bůh má radost, když jste šťastni a vždy je vám na blízku, aby vám pomohl ve vašem růstu a v překonání všech fází vašeho života. Bere vás za ruku a provází vás na každém kroku k novým rozměrům, které vás očekávají. Otec vás miluje; jeho láska a síla naplňují vašeho ducha, váš prostor a čas. Poslal mě k vám v moci Ducha Svatého.

Přišel jsem na Zemi, ve všem jsem se k vám připodobnil a prošel všemi rozměry vašeho života. Sestoupil jsem do prostoru a času, abych vás sjednotil se svým duchem. Posvětil jsem rozměry, jimiž jsem prošel tak, že jsem proměnil i smrt ve vzkříšení. Otevřel jsem vám cestu, abyste mohli i vy posvěcovat prostor a čas v němž žijete a svého ducha. Nic vás nebude moci zastavit, jestli jste se mnou spojeni! Ani smrt vám nevezme život, protože budete mít v sobě život Božího Syna, který nad smrtí zvítězil.

Proto se nebojte žít v naději! Hledejte radost v Bohu, hledejte pramen průzračné vody, která je schopná uhasit každou žízeň. Hledejte mě a já vás dovedu ke klidným vodám, naučím vás milovat život, protože on je hoden lásky. Nenechte se zavést zlým, který se všemi způsoby snaží bránit vašemu štěstí a pak vás přesvědčí, že je to Boží vinou. Satan žárlí na vaše štěstí a nemůže ho mít, protože se sám připravil o Boží život; proto nesnese, že jste živí a plní radosti. Snaží se vás zničit. Nebojte se ale! Přijďte ke mně a nic zlého se vám nestane; já si přeji jen vaše štěstí.

Mějte důvěru ve mně, protože já mám důvěru ve vás! Já jsem Život, nikdy na to nezapomeňte, zvlášť, když trpíte. A když se vám zdá, že sestoupila noc, hledejte mé světlo; to vás povede a osvětlí všechny rozměry vašeho života.

Žehnám vám ve jménu Otce, Syna a Ducha Svatého.

Advertisement

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s

Tento web používá Akismet na redukci spamu. Zjistěte více o tom, jak jsou data z komentářů zpracovávána.