Boží nástroje v této době

Drazí čtenáři,

píši vám, abych vám poskytla několik vodítek, která vám pomohou lépe zařadit Boží působení prostřednictvím zvláštních nástrojů, které Bůh vybral pro tuto dobu. Přeji si, abyste pochopili Boží působení prostřednictvím těchto nástrojů. Takto budete schopni přijmout poselství následujícího měsíce, které od nás ode všech bude žádat konkrétní krok.

Bůh shromáždil Nejsvětější Pannu Marii, apoštoly a Kristovy učedníky ve večeřadle v čase Letnic, aby Církev hlásala spásu celému vesmíru. V této době Ježíš určil tři zvláštní nástroje pro kosmické Letnice[1], aby k sobě přitáhl celý vesmír a předal ho do rukou Otce. Takto bude spása přivedena k svému naplnění.

Tyto nástroje působí v čistě duchovní rovině. Nikomu se nevnucují, nikomu neodporují, jen zlu. Přinášejí světlo, které rozděluje světlo od temnot, plevel od zrna[2]. Přitahují všechny duše dobré vůle a pomáhají jim vstoupit do rozměru čistého ducha. Ti kteří se rozhodnou pro Ježíše Krista a sjednotí se s jeho Duchem, budou upevněni a uvedeni do kosmických Letnic. Tím se Boží lid posílí a Bůh postupně přitáhne  všechny lidi dobré vůle. Takto vysvobodí celé lidstvo z otroctví a porušenosti.

Toto všechno není v protikladu s posláním Církve, ale všechny přivádí k cíli, který zvěstoval Ježíš. Působení těchto nástrojů je jako kvas, který dává růst Božímu lidu v Duchu. Boží moc zahrnuje i lidi mimo Církev; všichni jí budou osloveni a každý bude muset dát odpověď jedinému Bohu.

Podle toho, co mi bylo vysvětleno, toto je ta Církev, která sestupuje z nebe, Boží život mezi lidmi, tak jako je mezi Otcem a Synem v Duchu Svatém. Tehdy budeme konečně v novém stvoření[3] a univerzální Církev bude živou Eucharistií, obrazem Nejsvětější Trojice.

Zdravím vás a žehnám vám v Kristu.

 

Ježíšovo poselství z 5. září 2011

Drahé děti, znovu jsem s vámi. Přeji si pokračovat v tom co jsem vám říkal o době ve které žijete a zaměřit se na mé jednání.

Už jsem vám řekl, že všechno co existuje bude muset být přivedeno ke mě, aby bylo vše osvobozeno od porušenosti, přeměněno a definitivně uvedeno do nového stvoření na konci časů. Jde o postupný proces, který už ale začal a rychle postupuje, neboť situace ve které se nacházejí rozličné civilizace ve vesmíru a zvláště to na Zemi, je těžká a Otec si přeje zasáhnout mým prostřednictvím mne, ke spáse svých dětí, ať už se nachází kdekoli. Proto se působení Nejsvětější Trojice ve vesmíru stává stále mocnějším a čím dál víc se bude odhalovat těm, kteří mají víru a přejí si s tímto působením spolupracovat.

Bůh nejedná nikdy sám, přesto, že je Všemohoucí. Rozhodl se, že použije pro spolupráci svá  stvoření, což je známkou důvěry, kterou k nim chová. Bůh uznal svá stvoření za schopná jednat  v jednotě s Ním, z čehož můžete pochopit důstojnost, kterou každý z vás má, přes všechna omezení a křehkost vlastní každému stvoření. Bůh překračuje strukturální omezení svých stvoření tak, že  jeho moc a milost nahradí každý nedostatek, za předpokladu, že každé stvoření svá omezení uzná a s láskou se poddá božskému vedení. Naprostá věrnost Bohu a ochota ke spolupráci s ním pak uschopní každé stvoření k překonání omezení v sobě i kolem sebe.

Bůh takto používá každého z vás, pokud jste ochotni zcela se Mu odevzdat. Činí tak podle vašich schopností, které jsou u každého jiné, protože Bůh nepožaduje nikdy od nikoho víc, než může udělat.  Každý z vás je jako vzácná váza, určená k tomu, aby byla naplněna mocí a milostí svého Stvořitele. V božím lidu jsou vázy veliké i maličké, dle moudrosti Toho, který je uhnětl. Všechny jsou ale předurčeny k naplnění Boží láskou a jeho velikostí a tak k dosažení plnosti, bez ohledu na svůj rozměr. Toto může nastat jen tehdy, když jste ochotni nechat se naplnit. Proto dosažení plnosti v bytí i v jednání je přímo úměrné vaší svobodě, odpovědi ve víře, v důvěře a v ochotě před Bohem, který vás nikdy nenutí přijmout jeho dary, pokud o ně nestojíte.

I když je pro Boha každé stvoření drahocenné a důležité, jsou přesto stvoření, která Bůh používá ve větší míře, k prospěchu celého svého lidu, protože díky své struktuře a odpovědi jsou vhodná k plnění nejnáročnějších úkolů. To jsou velké Boží nástroje, které On používá pro vaše dobro. Některé odjakživa, jiné v určitých fázích dějin vesmíru, jako například v současné době. A právě o těchto nástrojích s vámi chci nyní hovořit.

Nejdříve bych ale chtěl, abyste pochopili jednu důležitou věc: existuje působení každého z vás, které se odehrává v tělesnosti vašeho těla, jako jsou pohyby, které děláte každý den a jejichž účinky jsou zjevné především v hmotném světě. Existuje také působení odehrávající se v duchu, jehož účinky se projevují hlavně na duchovní úrovni. Například, když se za někoho modlíte, vaše působení na úrovni ducha se dotýká ducha toho, za koho se modlíte. Totéž nastává, když někomu odpustíte: vaše působení na úrovni ducha se projeví blahodárně v duchu toho, jemuž jste odpustili. Toto působení není vidět, ale existuje a je velmi silné, protože probouzí hlubiny toho, čeho se dotýká. Bůh používá své nástroje buď duchovně, nebo fyzicky, podle jejich přirozenosti, dle potřeby a své vůle.

Nástrojem, který Bůh obvykle používá je jeho lid, tj. Církev. Když mluvím o Církvi, nemám na mysli nějakou lidskou organizaci, založenou na předpisech a hierarchiích. Mluvím o svatém Božím lidu, královském a kněžském, který přijímá a vtěluje mé slovo, svědčí o mé smrti a zmrtvýchvstání a tím vykonává také prorockou službu k prospěchu celého lidstva[4]. Moje Církev tvoří všichni ti, jež  se upřímně dávají Bohu a kteří mě přijímají jako Božího Syna a Vykupitele.

Kromě Božího lidu existují ještě další nástroje, které Bůh používá v určitých případech, kdy je to nutné a v určitých historicky významných dobách, kterými lidstvo prochází.

V této době Bůh používá zvlášť tři nástroje. Jsou velmi mocné a působí v jednotě se mnou, v různých rozměrech vesmíru. Pomáhají mně v mém díle, aby celé stvoření bylo přivedeno ke mně. Chci, abyste si byli vědomi působení těchto nástrojů, byli s nimi ve společenství a podporovali je svojí modlitbou.

  • První velký nástroj v této době tvoří andělské zástupy, v čele se sv. archandělem Michaelem. Po jeho boku stojí dalších šest mocných archandělů: sv. Gabriel, sv. Rafael, sv. Uriel, sv. Jehudiel, sv. Sealtiel a sv. Barachiel. Toto je sedm velkých archandělů. Ostatní andělé od nejmenšího až po největšího náleží k sedmi šikům, v jejichž čele stojí velcí archandělé[5]. Oni jsou kněžími, jež slouží Nebeskou liturgii, která je spojena s Liturgií pozemskou. Bez přestání obětují Bohu celé stvoření, modlitby a oběti Božího lidu.

Sedm velkých archandělů stojí před nebeským trůnem. Patří neustále na Boží tvář a jsou naplněni jejím světlem; odráží toto světlo na celý Boží lid. Přimlouvají se za vás za všechny, otevírají cestu těm, kteří si přejí sloužit Nejsvětější Trojici a ochraňují celé stvoření. Vychází od Božího trůnu, aby plnili poslání, která jim Bůh svěřuje; neexistuje žádný rozměr vesmíru, kam by neměli přístup.

Sv. Michael ode mne dostal v této době úkol upevnit můj lid ve všech částech vesmíru a zvláště na Zemi. Pomůže mým dětem, projít skrze očistu, která čeká lidstvo a ochrání ho před útoky zla.

Dal jsem sv. Michaelovi moc oddělit světlo od tmy v mém lidu: už nebude moci existovat pokrytectví mezi těmi, kteří se nazývají věřícími a kteří vzývají mé jméno. Především na Zemi musí být můj lid očištěn od  dvojakosti a mnohých kompromisů s duchem světa. Musíte si vybrat: buď se mnou až do konce, nebo proti mně! Nemyslím teď vaše slabosti, ty jsou tvorům vlastní. Chápu je a odpouštím je. Mluvím o zradách, lžích, sobeckých zájmech a přáních, která jsou v protikladu s mým Duchem, ty se plazí mezi křesťany, poskvrnily a poskvrňují mé jméno. Sv. Michael nesleví  nikomu, kdo lže před Bohem, kdo blahořečí ústy, zlořečí srdcem a prodává spravedlivé za pár drobných.

Sv. Michael dostal také úkol připravit můj návrat, je mým předchůdcem v této době a dobře ví, jak poučit ty, kteří mu byli svěřeni.

Sedm velkých archandělů se svými zástupy prochází neustále celým vesmírem. Odjakživa a nyní více než kdy jindy přísluší andělům úkol otevírat cestu lidem dobré vůle, oznamovat budoucí události a pomáhat jim chápat to, co Bůh připravuje. Mezi anděly a lidmi musí znovu ožít hluboké společenství, jež určil Bůh již od počátku. Lidé a andělé jsou v Božím plánu povoláni vládnout společně celému stvoření ve jménu Boha, každý podle vlastní originality a svého poslání.

Andělé, které mnozí křesťané na Zemi odmítají, se vrátí a nechají se vidět a silně je budou vnímat ti, jež náleží Bohu a jsou mu opravdu věrni. Budou se projevovat ve snech a vizích tak jako nikdy předtím, aby připravili ducha spravedlivých a uschopnili je účastnit se na mém díle.

Proto modlete se k andělům a buďte s nimi v jednotě, mějte je za bratry světla, kteří se o vás starají a přejí si vám být nablízku. Ujišťuji vás, společenství s nimi přinese bohaté plody.

  • Druhý nástroj tvoří skupina lidí, které jsem povolal ke zvláštnímu úkolu, vybral jsem je s různých civilizací ve vesmíru včetně lidstva na Zemi.

Tito vaši bratři a sestry jsou mezi sebou sjednoceni v mém Duchu a působí převážně duchovně. Tvoří kompaktní buňku, která působí společně se sedmi velkými archanděli. Svatý Michael je v čele této buňky a je za ni odpovědný před Bohem.

Víte, že každé tělo je tvořeno nesčetnými buňkami a každá z nich musí fungovat pro udržení života celého organismu. Takto je tomu i v Božím lidu: každá skupina, která se sjednocuje, aby tvořila společenství ve mně, je buňkou, jež oživuje moje Mystické Tělo. Skupina lidí, o kterých mluvím byla povolána, aby byla velmi aktivní skupinou, schopnou aktivovat mnohé další. Nazývám ji Centrální buňkou, neboť je podstatnou složkou v mém působení v tomto čase, ona sílí  v centru, tj. v srdci mého lidu.

Nejedná se o mnoho lidí, jejich počet nepřesahuje padesát členů. Nejsou to ani jedinci se zvláštními zásluhami, nebo větším nadáním oproti ostatním. Jedná se o osoby, které se ukázaly připravenými odpovědět na moje pozvání a schopné jít až do konce, bez ohledu na zkoušky, kterým musely čelit. Bůh, když volá člověka, nikdy nehledí na jeho zásluhy, ale hodnotí hloubku jeho ducha. Hledá upřímnost, odevzdanost a poslušnost Duchu, která je největší poslušností, lásku a naprostou důvěru v Něho. Tyto vlastnosti umožňují stavět Boha nad všechny věci a lidské zájmy. Centrální buňka je sestavena z takovýchto lidí, kterým jsem mohl svěřit zvláštní poslání pro tuto dobu.

Co je posláním členů Centrální Buňky? Především obětovat život Bohu, jedni za druhé a tvořit takto první buňku ve vesmíru, v níž muži a ženy, jež patří k různým planetám, pracují bok po boku pro Boží království a žijí v univerzálním společenství.

Je to Boží moc, která umožňuje toto společenství, bez ohledu na fyzické vzdálenosti a díky níž je jeho účinnost velmi intenzivní k prospěchu celého Božího lidu. Jednoho dne to bude platit pro všechny, neboť lidstvo rozptýlené na mnohým planetách se musí spojit a vytvořit jeden lid, lid Boží; jedno stádo a jeden Pastýř.[6] Je to postupný proces, v němž Centrální buňka otevře Božímu lidu cestu k univerzálnímu společenství.

Členové Centrální Buňky jsou zvláště sjednoceni s kněžstvím sedmi archandělů a tak tomu bude pro celý můj lid: královské kněžství mých věrných je nemyslitelné bez společenství s kněžstvím sedmi archandělů, což zajišťuje spojení s Nebeskou liturgii.

Centrální buňka prochází vesmírem a přináší do všech míst zvěst o spáse, aby mně mohl poznat každý člověk, uvěřil ve mne, uvědomoval si mé působení v této době, a nutnost, být připojen ke  mně.

Členové Centrální Buňky působí ve vesmíru nejen duchovně ale i fyzicky. Je to proto, že  mnozí z nich náleží k vyspělejším civilizacím a jsou odjakživa schopni překonávat pro vás nepředstavitelné vzdálenosti. Proto kam se nedostane jeden, přichází druhý. Přeji si, aby vaši bratři mocně působili kdekoli toho bude potřeba.

Centrální buňka se dotýká v duchu všech rozměrů vesmíru, živých i zesnulých a otevřeně čelí silám zla. Chrání Boží lid a otevírá cestu každému člověku dobré vůle. Poslání Centrální buňky je  choulostivé a velmi náročné, proto se těší zvláštní ochraně.

Všichni členové Centrální buňky jsou povoláni k oběti  vlastního života skrze Neposkvrněné Srdce Panny Marie, bezpodmínečně a bez kompromisů, k užitku celého lidu. Jsou povoláni brát na sebe kříže lidstva, ne aby je přemáhali, ale aby je obětovali Bohu a tak je přeměnili ve vítězství mého vzkříšení; proto musí neustále jít mou cestou, sjednoceni se mnou, neustále přecházet od smrti k životu. Takto působí pro dobro všech, živých i zesnulých.

V každém členu Centrální buňky žije a plně působí duchovní otcovství a mateřství. Jsou otci a matkami lidstva, protože jejich prostřednictvím mocně proudí Boží život a předává se mnohým duším. Proto žijí ve zvláštním vztahu k Nejsvětější Panně Marii a ke Svatému Josefu; jsou povoláni milovat každého člověka bez rozdílu rasy, nebo národnosti. Každé Boží dítě, bez rozdílu, je svěřeno jejich otcovství a mateřství.

Centrální buňka se nad nikoho nevyvyšuje, ani nechce nahradit Církev, tj. Boží lid, ale je jednoduše povolána  obětovat se Bohu a působit podle jeho příkazů, aby tak dávala sílu a impulzy životu celé Církve a otevírala stále nové cesty pro poslání mého lidu.

Centrální buňka doprovází a chrání Boží lid, není však hierarchickou institucí, protože žije podle nejčistších zákonů Ducha, jež nepočítají s hierarchiemi, ale se službami. Prostě slouží, nikomu nedává příkazy, jen silám zla, které se musí klanět před mocí, kterou vyzařuje. Taktéž nepřijímá příkazy od žádné lidské hierarchie, protože je podřízena přímo mně a já jí disponuji podle své vůle. Nemám na to snad právo? Nenazýváte mně Pánem? Nechte mne tedy dělat, to co musím.

Centrální buňka je darem mého Srdce lidstvu, pokud ho chcete přijmout. Nemusíte věřit tomu co vám říkám, protože jste svobodní. Ostatně, dobře vás znám, vážíte každé moje slovo na váhách vlastních zájmů, vaší moudrosti, nauky, lidských, náboženských a společenských zvyklostí. Dělejte tedy jak věříte. Vězte ale, že když odmítnete tento dar, budete mít později potíže, čas běží rychle a moje působení sílí stejně tak. Jestli se nesjednotíte s nástroji určenými pro tuto dobu, vystavujete se nebezpečí, že nebudete připraveni čelit změnám, které vás čekají. Jednota s těmito nástroji je pro vás velmi důležitá. Proto vám radím, aby jste se cítili ve společenství s Centrální buňkou. Nežádají se od vás velké činy, ale duchovní sjednocení s těmito nástroji, prostřednictvím modlitby a vašeho sebedarování Bohu. Přinese to jistě užitek.

Není důležité nakolik se vám bude dařit vidět, nebo chápat moje působení; v této chvíli je důležitá vaše odevzdanost a připravenost ve víře. Jednoho dne vám bude všechno zjeveno v plnosti, protože Bůh je Světlo a nedělá tajnosti; nicméně chrání svoje dary až do doby, kdy je jeho lid dostatečně zralý k jejich úplnému přijetí. Proto působí tyto nástroje nyní v tichosti, postupně se toto působení ale projeví. V Bohu probíhá všechno spořádaně, bez traumat a skandálů.

  • Třetí nástroj je tvořen věrnými  civilizacemi žijícími na různých planetách. Jsou to ty civilizace, jejichž prarodiče se rozhodli už na začátku sloužit Bohu a nespáchali prvotní hřích.[7] Proto se nachází ve zcela odlišných životních podmínkách vzhledem k vám. Nevstoupilo do nich zlo a byly zachovány mnohé původní výsady, jak na úrovni duchovní, tak i tělesné. Jejich společnost se rychle vyvinula a mají mnohem větší poznání ve všech oblastech. Jsou to lidé, stejně jako vy a i oni čekají až budou konečně znovu sjednoceni se všemi bratry rozptýlenými ve vesmíru, aby s nimi vešli do nového stvoření.[8]

Tito bratři vás velmi milují a dávají se Bohu k dispozici aby vám pomohli. Mnohokrát je Bůh pověřil vaší záchranou, hlavně v počátcích vašich dějin, kdy se vašim předkům dařilo jen stěží přežít. Pomáhají vám i dnes, napravují mnohá zla, která působíte sobě i své  planetě. Bdí nad vámi z Božího rozkazu a zakročují i když si toho nejste vědomi, v situacích kdy vám hrozí příliš velké nebezpečí. Jsou schopni působit, aniž je spaříte vy nebo vaše nástroje, mnohé pro vás učinili a mnohé pro vás dělají. Nejednají z vlastní iniciativy, ale vždy z Božího příkazu a v úzké spolupráci s andělskými zástupy, jejichž prostřednictvím přijímají všechny pokyny pro své působení dle Božích přání.

Nyní je doba, ve které působení věrných civilizací zesiluje pro dobro těch, kteří se jako vy, nachází v nejméně výhodných situacích. Jejich duchovní i fyzické schopnosti a množství vědeckých a technologických poznatků budou velkou pomocí v tomto čase. Tito vaši bratři budou posláni navštívit mnohé planety, včetně té vaší. Nejprve se ukáží těm, kteří jsou připraveni je přijmout. Pomohou vám rozvinout schopnosti duše potřebné k vašemu poslání. Tyto schopnosti jsou skryté v každém z vás a musí být rozvinuty prostřednictvím hlubokých a jemných duchovních i fyzických procesů. Jestli budete otevřeni mému Duchu, dostane se vám od těchto bratří velké pomoci. Nepošlu je k těm, kteří by je chtěli poznat ze zvědavosti a už vůbec ne k těm, kteří by chtěli rozvinout své schopnosti za účelem ovládnutí druhých.

Vězte, že končí doba, ve které lidé zneužívali Boží dary; od nynějška budou milosti dány tomu, kdo si přeje mi náležet a chce být přiveden ke mně; ten kdo je připraven dát mi svůj život s naprostou upřímností a věrností. Kdo k tomu není ochotný, nemá v sobě Boží přání, ztratí i milosti, které zdarma dostal. Takto se naplní to, co jsem řekl: „Tomu kdo má, bude přidáno; a tomu kdo nemá bude vzato i to co má“[9].

Po ukončení návštěvy a přípravy těch, které uznám za připravené se tito vesmírní bratři ukáží  otevřeně celému lidstvu Země i ostatních planet. Tento projev bude zcela pokojný, jeho účelem bude probudit  nerozhodnou a skeptickou část lidstva. Mnozí se probudí; budou poučeni a ve všem se jim dostane pomoci.

Naopak, pro Boží nepřátele to bude strašný den. Ani proti nim nepoužijí vaši bratři zbraně, nebo jakékoli násilí, ale svou přítomností definitivně zpochybní Luciferovy plány a plány těch, kteří se mu klanějí, aby dobyli vesmír. K uskutečnění těchto plánů pracovali následovníci démona celá staletí, ale budou se muset sklonit před svrchovaností civilizací věrných Bohu. Pro Lucifera to bude začátek konce, protože už nebude sto udržet své prázdně sliby, že se stane pánem vesmíru, že si podřídí  lidstvo a že dá moc a práva svým služebníkům.

Boží děti se však budou radovat ze společenství s bratry z jiných planet, s bratry, kteří mají tutéž lásku k Bohu, přejí si mu obětovat svůj život a věrně mu sloužit. Budete se radovat a také moje Srdce se bude radovat; bude to počátek vašeho osvobození.

Pro dnešek končím, ale nebojte se! Povedu vás krok za krokem vstříc událostem, o kterých jsem mluvil; a když budete mít důvěru ve mně, nebudete nepřipraveni. Nechci od vás velké činy, ale ochotu darovat sebe samé tím, že opustíte každý lidský zájem a kalkul. Vaše budoucnost je v Božích rukou. Můžete jí čelit, jen když se Mu odevzdáte.

Žehnám vám ve jménu Otce, Syna a Ducha Svatého.


[1]    Dostala jsem vysvětlení, že zvěstování spásy se bude šířit také za hranice Země, v celém vesmíru prostřednictvím mocného působení Ducha Svatého. Budou to kosmické letnice. Ohledně Božího působení a kosmických letnic jsem se zmínila ve své knize „Přepsat historii – 1.díl z cyklu V Boží mysli“ v 6.kapitole

[2]    Srv. Mt 13

[3]    Srv. Zj 21,22

[4]    Ježíš obšírně mluvil o královském  a kněžském lidu v poselství z vánoc 2010, které je zveřejněné na této stránce

[5]    Podrobněji jsem se zabývala tímto tématem sedmi velkých archandělů a andělů vůbec v knize „Přes velkou bariéru“ v 3. kapitole.

[6]    Srv Jan 10,16

[7]    Srv. „Přes velkou bariéru“ 6. Kap.

[8]    Dlouze jsem hovořila o novém stvoření a o cestě lidstva k němu v knihách „Přes velkou bariéru“ v 15. kap. a v knize „Přepsat dějiny – první díl z cyklu V Boží mysli“ v 7. kap.

[9]    Srv. Mt 25,29

Advertisement

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s

Tento web používá Akismet na redukci spamu. Zjistěte více o tom, jak jsou data z komentářů zpracovávána.