Svědkové života

sanMichelearc

 

Zdravím vás drazí přátelé!

Blíží se svátek svatých archandělů, 29. září. Archandělé a andělé zaujímají důležité místo v mém životě a v mých zkušenostech, což jistě dobře pochopí ti, kdo četli mé knihy, v nichž se často objevují slova archandělů.

Andělé jsou důležití také na cestě Božího lidu; otevírají cestu lidem dobré vůle, doprovází je, podporují je, chrání je v boji proti zlu. V dnešní době je v církvi úcta k nim bohužel značně omezená; kromě toho v mnohých nekřesťanských hnutích použili a zneužili anděly, udělali z nich magické, neskutečné a zmatené postavy. Před šířící se zkažeností ve světě a před svůdností, s kterou se dnes na nás zlo obrací, je víc než kdy jindy nutné modlit se k andělům, milovat je a žádat od nich ochranu a pomoc.

V tomto světle vám nabízím poselství, jež mi před několika dny nadiktoval sv. Michael archanděl, přesně 20. září, v první den novény k archandělům, kterou se každý rok modlívám před blížícím se svátkem. Sv. Michael řekl, že si přeje věnovat toto poselství zvlášť vám, kteří sledujete tuto internetovou stránku a vaším prostřednictvím celému Božímu lidu.

Poselství sv. Michaela archanděla

z 20. září 2010

„Žehnám vám a přináším vám pozdrav od Boha, kterému sloužím. Jsem archanděl Michael a kontempluji Boží tvář, jsem jeho svědkem v každém místě vesmíru. Neustále se za vás přimlouvám spolu se všemi anděly, do jejichž čela mě postavil Pán vesmíru. Slyším Otcův hlas a vidím jeho tvář; byl jsem povolán, abych mu zvlášť sloužil, jsem za to velmi vděčný a jsem na to hrdý. To pro mě znamená, že jsem povinen Mu vzdát čest a vydat o Něm svědectví. Proto se obracím na vás; přeji si, aby vám má slova mohla předat všechnu Boží lásku a dobrotu.

Svědčit o Božím životě je pro křesťana prvořadým úkolem. Je to také úkol univerzální církve, která se neomezuje jen na Zemi, ale zahrnuje Nejsvětější Pannu Marii naši Královnu, anděly, svaté, všechny lidi věrné Bohu a duše v očistci. Tak jako přišel Ježíš Kristus na svět, aby vydal svědectví Otci, aby zjevil jeho tvář, je vyzýván každý z vás vydat svědectví Boží tváři, jež kontempluje v sobě, protože v každém z vás je vtisknut Boží obraz. Toto svědectví může být vydáno pouze prostřednictvím společenství, lásky a Božího života prožívaného každým údem Božího lidu.

Univerzální církev svědčí o světle, v němž žije; je důležité, aby ona byla čím dál víc ponořena do Božího světla. V tom spočívá dílo Krista, který se přimlouvá u Otce za celou svou církev.

To děláme i my archandělé a všichni andělé; pomáhají svatému Božímu lidu v dosažení plnosti. Nadešel čas, aby Boží lid dosáhl plnosti živé a působící milosti, aby se stal dokonalým nástrojem spásy.

Ježíš pokračuje ve svém působení prostřednictvím každého a celé všeobecné církve, jejíž je Pánem a Hlavou. Ježíš Kristus je Velekněz a Nejvyšší Pastýř. Nikdo v celém vesmíru mu není roven v jeho moci. Uvědomte si, že vy všichni, jestliže obětujete upřímně své životy Bohu, se stáváte živými údy univerzální církve, údy Ježíšovými. V tom spočívá vaše důstojnost a vaše odpovědnost jakožto lidí a Božích synů.

Vaše civilizace se nachází v čase bloudění a zmatků. Sami křesťané, ve svém vzájemném rozdělení a slabí ve víře, už nejsou schopni předávat naději; u mnohých z nich, jak se zdá, se uhasila Boží jiskra, která by měla být u každého jasně viditelná. Přesto i dnes tak jako po dobu celých století Pán nadále hovoří mnohými způsoby a podněcuje proroky a svaté; jejich hlas je ale přehlušen hlukem světa a arogancí mnohých; nebo se ztrácí v dlouhých lodích prázdných katedrál. Mnohé hlasy, příliš mnoho hlasů proroků se mění ve výkřik bolesti!

Chci vám dnes říct, že Pán nebe a země ještě jednou vyslyšel hlas svého věrného lidu, který dnem a nocí křičí. Jeho působení ve vesmíru rozděluje jednou pro vždy světlo od tmy, Boží syny od synů světa. Toto rozdělení není žádná fantazie; ti, kteří mají oči víry, ho už můžou vidět a bude viditelné čím dál víc.

Vyzývám vás k připravenosti, zanechte konečně váš egoismus a váš úzký pohled, darujte celou svou bytost Bohu skrze Ježíše Krista, prostřednictvím Neposkvrněného srdce Panny Marie. Zanechte stranou vaší lidskou logiku; nepokládejte Bohu otázky, které vám neslouží k ničemu jinému, než abyste získali čas pro oddálení vašich rozhodnutí; buďte poctiví k sobě samým. Obraťte se o pomoc na Boha; On je vám vždy po boku. Jestliže se mu odevzdáte do rukou, budete žít v Duchu Svatém, který vám ukáže další kroky na vaší cestě a povede vás tak, abyste byli nová stvoření. Nečekejte, aby nebylo pozdě, nenechávejte na zítřek vaše rozhodnutí, protože čas velmi rychle běží a milost vás rychle míjí; snažte se jí chytit, dřív než snoubenec zavře dveře ke svatbě.

Vy lidé a my andělé jsme syny Nejvyššího a svědkové Všemohoucího. Vyzývám vás k silnému a opravdovému svědectví. Nejednejte ve svém jménu, ale ve jménu Boha s vědomím, že nejste nikdy sami, právě proto, že patříte k univerzální církvi. Když zvěstujete druhým Boží spasení svým svědectvím případnosti Kristu, za vámi je přítomná síla univerzální církve. Chrání vás Nejsvětější Panna Maria, pomáhají vám andělé, těší vás modlitba svatých, spravedlivých a duší v očistci, které obětují své utrpení pro vás. Bůh vás neposílá, abyste se střetli se světem bez prostředků; nese vás na orlích křídlech a nedovolí pekelným silám, aby vás přemohly. Zkouší vás, to ano, ale ne proto, abyste podlehli ani, aby vás zmátl, a už vůbec ne proto, aby vás trestal; zkouší vaši věrnost a vaši odpověď. Jestliže se mu s důvěrou odevzdáváte tím, že mu obětujete vaše potíže, upevňujete se den ze dne. Tak rostete ve svatosti a síle, a narůstá vaše vnitřní světlo.

Tímto způsobem se stáváte odrazem jeho síly, která z vás činí proroky, mučedníky a apoštoly, neboť jste napojeni na univerzální církev. Nežádají se po vás veliké věci, ani abyste vyslovovali významné projevy; žádá se od vás, abyste darovali sebe Bohu, aby se Bůh ve vás mohl stát tělem. Vaše přítomnost, i když jen tichá, vaše procházení mezi utrápenými a roztržitými lidmi nebude bez plodů. Všude, kde budete, bude přítomen i Bůh a zjeví se vaším prostřednictvím, bez ohledu na vaše hranice a slabosti, protože Boží moc a Jeho láska jsou nekonečně větší než vaše slabost.

Nikdy nemějte strach před tím, s čím se máte střetnout; jakákoliv ustaranost je jedem, jež ničí vaši víru. Mějte důvěru v moc vašeho Stvořitele. On vás miluje nekonečnou láskou a sklání se k vám, aby vás podepřel na každém kroku; jeho síla, kterou vám dává, vás uschopňuje čelit všem situacím. Dává vám svojí Matku, posílá anděly a svaté, aby vás těšili v každé bolesti. Jeho inteligence vás vede k poznání správných kroků a rozhodnutí, jeho Duch ve vás přebývá.

Když člověk obětuje svůj život Bohu, Bůh se v takovém člověku zpřítomňuje. Ostatní si této přítomnosti všimnou, vnitřně je oslovuje. Jako hledá cestovatel pramen vody, aby se napil, tak hledají srdce svaté, ty, v nichž přebývá Bůh. Svatost je vaším pravým cílem a vaším opravdovým štěstím. Není nic většího, než vnímat Boha žijícího v člověku. Nenechte se zmást falešnými představami o svatosti, nemyslete si, že je nedostupná! Pravá svatost spočívá v prostotě, je to tichý nezastavitelný tok Božího života, i v těch nejmenších gestech každého dne. Je to věčný život pramenící z Otcova lůna, procházející přes Syna a přicházející k vám prostřednictvím Ducha Svatého.

My andělé jsme čistí duchové, nejsme poskvrnění hříchem; nevíme, co jsou to slabosti, náš život je ponořen do světla Pravdy, jež je Bůh. Stejně jako vy všichni jsme povolaní k životu v úplné svatosti pocházející od toho, jenž je Svatý. Kontemplujeme Boží svatost a svědčíme o jeho životě. Jako žhavé šípy lásky procházíme vesmírem, abychom přinesli každému stvoření Boží lásku, jeho mír, radost a jeho požehnání. V tom spočívá naše poslání a naše věčná blaženost. Hledejte nás, jestliže jste se rozhodli sloužit Bohu tím, že se mu budete odevzdávat; pomůžeme vám, abyste to dělali lépe. Hledejte nás, když se cítíte být sami, když poleví vaše víra, když vás svět probodává svým soužením. My jsme andělé, velmi se od vás lišíme, ale dobře vám rozumíme, protože Boží láska, jež je jediná pravá láska, mluví jediným jazykem. Vzývejte nás Boží láskou a tou láskou vám odpovíme. Bůh si přeje, abychom žili v úplném vzájemném společenství.

Žehnám vám dnes ve jménu Nejvyššího, abyste se stali svědky Všemohoucího. Buďte mírumilovnými svědky, plnými milosti, a Bůh bude pracovat ve vás a s vámi; bude vám vždy po boku. Nikdy se nepoddávejte lži, buďte opravdoví, naplnění tou pravdou, jež jste poznali v Kristu a ve které si přejete žít. Vydávejte svědectví svým bratřím a všem těm, kteří očekávají vzkříšení, život v Bohu; svědčte, že jste dětmi jednoho milujícího Otce žijícího v nebi a ve vašich srdcích.

Zaručuji, že se za vás budu modlit a bdít nad každým z vás spolu s mými anděly.

Žehnám vám ve jménu Otce, Syna a Ducha svatého“.

Advertisement

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s

Tento web používá Akismet na redukci spamu. Zjistěte více o tom, jak jsou data z komentářů zpracovávána.