Trojiční působení

Trojiční působení

v Církvi Ježíše Krista celého vesmíru

Stefania Caterina a Tomislav Vlašić

Úvod

Drazí bratři a drahé sestry,

zdravíme vás a přinášíme vám požehnání Nejsvětější Trojice. Jak víte, 20 května 2018 jsme vám oficiálně oznámili přítomnost a působení „Církve Ježíše Krista v celém vesmíru“ na Zemi1. K tomuto kroku jsme došli po mnoha letech putování a mnohých zjeveních, která jsme vám zprostředkovali v knihách, poselstvích, promluvách a bratrských setkáních.

Od té doby až doposud Pán a jeho nástroje pokračují ve zjevování různých aspektů trojičního působení k prospěchu Božího lidu. Proto bychom rádi zahájili sérii úvah, které budeme pravidelně zveřejňovat na těchto stránkách. Doufáme, že vám takto poskytneme rámec pro orientaci k pochopení působení Nejsvětější Trojice v této době, prostřednictvím událostí, jichž budeme svědky.

Řádným nástrojem skrze nějž Bůh působí je jeho lid. Je přítomen na mnoha planetách a tvoří „Církev Ježíše Krista celého vesmíru“, o které jsme vám už řekli a ke které náležíme. V této i v následujících úvahách, vždy když mluvíme o Církvi, máme na mysli výhradně Církev Ježíše Krista celého vesmíru.

Pokusíme se společně pochopit etapy růstu Církve, její poslání dnes a dopady jejího působení na celé lidstvo. Dáme vám také praktické rady, abyste mohli jít stále rychleji vstříc Nejsvětější Trojici, překonávat konflikty a zmatky, s nimiž se potkáváte ve světě. Tento text bude provázen naší modlitbou o obětí života za vás.

Kapitola 1

Cílový i výchozí bod

Od roku 2018 až doposud byla formace Božího lidu na Zemi velmi intenzivní. Počátek roku 2020 byl vyvrcholením příprav probíhajících v těchto letech. Bylo nám oznámeno, že nyní začíná opravdové poslání každého z nás i celé Církve. Jste tedy v cíli i ve výchozím bodě.

Začneme shrnutím hlavních událostí, které se odehrály v dějinách vesmíru a obzvlášť Země, tak jak nám byly zjeveny. Pro mnohé z vás, kdo nás sledujete dlouhé roky, to nebude nic nového. Psali jsme o nich a vysvětlovali je již mnohokrát. Přesto považujeme za svou povinnost s nimi seznámit ty, kteří se s těmito myšlenkami setkávají poprvé, aby mohli pochopit události, jenž nás přivedly až sem. Také se nám zdá vhodné pro nás pro všechny, si je připomenout. Často na ně zapomínáme v každodenním shonu a při plnění mnoha povinností, jimž musíme čelit.

1. Od stvoření až po velké Jubileum v roce 2000

Velké události dějin vesmíru, tak jak nám byly zjeveny, jsou popsány v naší knize „Přepsat dějiny 2. sv. – Vesmír a jeho obyvatelé“2. Na tuto knihu vás odkazujeme a omezíme se jen na krátké shrnutí.

Hned po stvoření se Lucifer a jeho démoni vzbouřili proti Bohu. Totéž udělali i někteří prarodiče svým prvotním hříchem. Z našich zjevení víme, že Bůh nestvořil jen pár prarodičů, ale více párů, které tvořily první buňku lidstva. Ode všech Bůh žádal, aby se rozhodli mezi Ním a Luciferem. Ne všichni prarodiče se dopustili prvotního hříchu. Někteří se rozhodli sloužit Bohu, jsou to naši bratři z Vesmíru věrní Bohu. Jiní zůstali nerozhodní, další se vzbouřili. Zvláště naši pozemští prarodiče se nejen proti Bohu vzbouřili, ale uzavřeli také smlouvu s Luciferem a jeho démony. Planeta Země je proto nejkřehčí a nejvíce zasažená Zlem.

Takto se zrodilo silné napětí mezi Dobrem a Zlem, které se táhne od počátku časů. Účinky toho všeho měly a stále mají vliv na stvoření a celé lidstvo. Kvůli prvotnímu hříchu Bůh přetvořil původní vesmír a vytvořil tři vesmíry, které odpovídají jednotlivým lidstvům, podle jejich rozhodnutí. Proto existuje vysoký vesmír, obývaný věrnými lidstvy, střední vesmír, v němž žijí nerozhodná lidstva a nízký vesmír, určený vzbouřeným lidstvům. V nízkém vesmíru se nachází Země. Celé lidstvo je takto rozděleno a rozptýleno po různých planetách a vesmírech, oddělené nezměrnými vzdálenostmi, které nelze často vůbec překonat.

Bůh slíbil prarodičům Spasitele, který se měl narodit na Zemi, aby zachránil lidstvo celého vesmíru od nenávisti zla a obnovil vztah mezi člověkem a Bohem, narušený hříchem velké části lidstva. Na Zemi bylo zaslíbení Spasitele uchováváno vyvoleným lidem Izraele. Bůh nepřestával dávat Zemi muže a ženy velké svatosti, kteří byli protiváhou tak velké části lidstva vzbouřené proti němu. Tito lidé přispívali k přípravě příchodu Spasitele.

Napětí mezi Dobrem a Zlem vyústilo v otevřenou válku ve chvíli, kdy se vtělil Ježíš Kristus, zaslíbený Spasitel. Ježíš se vtělil na Zemi do lůna Panny Marie. Zemřel a vstal z mrtvých, jednou provždy, pro dobro lidstva v celém vesmíru. Na Zemi založil Církev, jíž svěřil poslání nést zvěst o spáse všech lidí ve vesmíru. To vyprovokovalo Lucifera a démony, kteří vedli válku proti křesťanům již od začátku. Napětí mezi Dobrem a Zlem se postupně stupňovalo až do minulého století.

Ve 20. století se odehrály klíčové události v plánu spásy. Boží spásné působení a ničivé působení Lucifera došly do nejvyšší možné míry. Na jedné straně velká mariánská zjevení, především ve Fatimě a Medjugorje, postavy velkých svatých a jejich díla, která provázela celé minulé století a kterými Bůh nadále osvěcoval cesty svého lidu. Na straně druhé provokace a stále nepřátelštější chování démona a zkažených a vzbouřených lidí vedla ke zrodu „Konfederace světla“ v roce 1966. Tato konfederace je aliancí mezi planetami, které se vzbouřily proti Bohu a má vlastní vojsko, s nímž chce Lucifer nastolit svoje království v celém vesmíru.

Bezprostředně po prvotním hříchu zavedla Nejsvětější Trojice plán kosmických rozměrů, který probíhá dodnes. Je to plán přivedení všeho ke Kristu. Pouze jeho prostřednictvím může být lidstvo osvobozeno od přítomnosti Zla a vstoupit do nového stvoření. Bude to nový a definitivní rozměr pro všechny, kteří uvěřili v Ježíše Krista, obětovali Mu svůj život skrze Neposkvrněné Srdce Panny Marie. Proto se musí každý člověk ve vesmíru nutně rozhodnout mezi Trojjediným Bohem a Luciferem. Nic nezůstane mezi tím.

S velkým jubileem, které zahájil Jan Pavel II pro rok 2000, Bůh zrychlil průběh svého plánu přivedení celého stvoření ke Kristu. Lidstvo Země vkročilo do třetího tisíciletí od narození Ježíše Krista a stále bylo v zajetí Zla. Bůh žádal od křesťanů na Zemi, náležejících k různým vyznáním, především pak od Katolické Církve, která tvoří velkou část křesťanstva na Zemi, aby zjevili světu existenci jiných lidstev ve vesmíru. To by totiž znamenalo zásadní změnu a skok pro civilizaci na Zemi.

Podle toho, co nám bylo zjeveno, Ježíš mluvil otevřeně ke svým Apoštolům o existenci jiných bratří ve vesmíru a učil je o tom před i po vzkříšení. Z důvodu rozdělení a odporu uvnitř první Církve, se téma života ve vesmíru vytrácelo a postupně bylo zapomenuto.3 Bůh čekal na dozrání a pokrok lidstva.

Také víme, že Katolická Církev obdržela v průběhu dějin mnohá znamení o životě ve vesmíru. Zvláště ve třetím fatimském tajemství, jež mělo být zjeveno světu v roce 1960, mluvila Panna Maria o životě ve vesmíru. Tato část poselství nebyla nikdy zveřejněna. Ve Fatimě, během zjevení 13. října 1917, doprovázeli věrní bratři Pannu Marii a ukázali své působení ve slavném slunečním zázraku. Katolická Církev tedy věděla.

Bůh si přál, aby Papež, pro svou velkou duchovní autoritu, které se mu dostávalo na Zemi, oznámil existenci života ve vesmíru a započal tak poslání evangelizovat všechna lidstva ve vesmíru. Kdyby tak Papež učinil, stala by se Katolická Církev hlavou tohoto poslání, provedeného s pomocí věrných bratří, kteří jsou schopni pohybu ve vesmírném prostoru. Papež by se tak stal pastýřem a opěrným bodem pro ostatní lidstva. Žel, toto se nikdy nestalo. Katolická Církev mlčí stejně jako ostatní křesťanské Církve.

2. Tři mimořádné nástroje evangelizace ve vesmíru

Pro mlčení Katolické Církve i ostatních křesťanských Církví a s úmyslem jít vstříc potřebám lidstev ve vesmíru, uvedl Bůh v činnost tři mimořádné nástroje: anděly, Centrální buňku a bratry z vesmíru věrné Bohu. O nich jsme obsáhle mluvili a proto vás odkazujeme na knihy a poselství zveřejněná na těchto stránkách. Zde pouze zdůrazníme úkol Centrální buňky. Tu tvoří muži a ženy příslušející k různým planetám. Představuje spojovací článek s anděly a věrnými bratry; je to základní buňka Božího lidu, z níž se zrodí další buňky; uskutečňuje úkol započatý sborem apoštolů, ve kterém pokračovali svědci Ježíše Krista v průběhu staletí. Proto se jí dostává zvláštní ochrany Panny Marie a sv. Josefa.

Bůh svěřil třem mimořádným nástrojům úkol přinášet do všech míst vesmíru zvěst spásy vykonané Ježíšem Kristem, tak jak tomu mělo být už od počátku posláním apoštolů.

V roce 2011 byly tři mimořádné nástroje povolány aby ještě více rozšířily své působení ve vesmíru. Konkrétně 2. října 2011, byli andělé posláni do všech míst vesmíru se záměrem pomoci všem Božím dětem vstoupit do plánu spásy. Od Boha k tomu dostali další sílu a světlo.

Ježíš, ve svém poselství z 8. září 20114, hovořil o budoucnosti nového lidu, který se formuje v celém vesmíru.

Chci vám říci, co si přeji od svého lidu a co uskutečním svou mocí:

 • Můj lid bude neposkvrněný, tak jako je Neposkvrněná Matka moje i vaše, Matka Církve

 • bude svobodný a autonomní, tvořený lidmi svobodnými zevnitř, nebude podřízený tyranii systémů a struktur

 • bude kněžský, prorocký a královský

 • bude žít ve společenství s anděly a bude s nimi spolupracovat

 • bude lidem otců a matek

 • bude tvořen malými samostatnými buňkami, které ale budou vzájemně spojeny v opravdovém společenství, sjednoceni poutem lásky. Budou to malé Boží rodiny, tvořící tkáň lidstva. Každá buňka bude žít životem Ducha a bude ho vyjadřovat. Bude žít kněžský, prorocký a královský rozměr. Bude řízena pouze Božími zákony. Už nebudou vidět masy lidí plnící vaše náměstí a slavnosti a které se potom ztratí v šedi každodennosti. Naopak, buňky budou živé, pulzující a dynamické, budou dávat život mému Mystickému Tělu

 • můj lid bude žít univerzální společenství. Už nebude rozdělení mezi lidmi, rasami a planetami. Lidstvo celého vesmíru vytvoří jedinou rodinu: rodinu Boží

 • můj lid mi bude obětován. Každý se bude obětovat Bohu skrze Neposkvrněné Srdce Panny Marie a bude tvořit mé Tělo, moji Církev. Takto se bude čistá oběť pozvedat k Otci, prostřednictvím Syna, v moci Ducha Svatého. Bude to oběť mého celého lidu, živých i zesnulých, sjednocených s mým Srdcem. Bude bez přestání představován archanděly před Božím trůnem. Sjednotí se s ním čiří duchové andělů i svatí. Bude to, po Bohu, největší síla ve vesmíru, která se postaví pekelným silám

 • tento lid připraví cestu pro můj slavný příchod. Bude jen jediný Bůh a jediný lid “

1. listopadu 2011 požehnal apoštol sv. Petr ve jménu všech svatých buňky, které se již vytvořily i ty co se právě formovaly v celém vesmíru a celý Boží lid. Oznámil také, že všichni svatí, počínaje tímto dnem, započínají své poslání podle Božího přání určeného pro tuto dobu: obětovat své modlitby především za nový lid, který se rodí v celém vesmíru a za mimořádné nástroje.

Bez ohledu na opakované Boží výzvy, papež nepřijal tři mimořádné nástroje, podle Božího přání, ani neoznámil existenci jiných lidí ve vesmíru. Bůh ještě poskytl určitý čas a žádal od Římskokatolické církve i ostatních křesťanských církví, mocných na Zemi i od celého lidstva, aby se definitivně rozhodli mezi Ježíšem Kristem a Luciferem za těchto podmínek:

 • přijmout Ježíše Krista jako Božího Syna a Spasitele

 • přijmout přivedení k němu skrze Neposkvrněné Srdce Panny Marie

 • přijmout realitu vesmíru, taková jaká je, ne podle lidských interpretací

 • oznámit konečně přítomnost života ve vesmíru lidstvu na Zemi, které je až doposud v této věci drženo v nevědomosti

 • přijmout existenci a dílo třech mimořádných nástrojů a spolupracovat s nimi

Do konce roku 2012 nepřišlo žádné oficiální oznámení od Katolické ani jiné křesťanské církve ani od žádné pozemské autority. Většina lidí na Zemi následovala svoji vzpurnou a sobeckou cestu a nevěnovala pozornost skutečnosti ve vesmíru. Proto se Bůh rozhodl pokračovat jinak a obrátil se na věrná lidstva ve vesmíru.

Na počátku roku 2013 Bůh definitivně zahájil finální fázi svého plánu přivedení celého vesmíru ke Kristu, zesílil své působení a započal uskutečnění díla nového stvoření. Věrným lidstvům svěřil úkol evangelizovat vesmír.

S příchodem třech mimořádných nástrojů a s ohledem na mlčení Katolické církve, o kterém byla řeč, přestal být papež ústřední autoritou pro křesťany v celém vesmíru. Papež a Katolická církev, pokud by si to přáli, se mohli na poslání evangelizovat vesmír pouze podílet.

V současnosti je ústřední autoritou pro celý vesmír sv. archanděl Michael, slavný předchůdce druhého Kristova příchodu, jemuž Bůh svěřil různé úkoly:

 • sjednotit Boží lid v celém vesmíru a připravit ho na slavný Kristův příchod

 • bránit ho před zlem

 • zbavit ho všech forem prázdné zbožnosti

 • postupně ho vést, aby stál Bohu tváří v tvář, v plné podřízenosti Pánově autoritě

Při slavném příchodu Páně, sv. Michael představí lid Ježíši Kristu, který ho uvede do nového stvoření.

6. ledna 2013 zahájili věrní bratři svoje poslání, prošli nejdřív střední vesmír, poté vesmír nízký a všude s mocí přinášeli zvěst o spáse vykonané Ježíšem Kristem. Jejich poslání skončilo

na konci roku 2017. Výsledkem byla mnohá obrácení a utvořil se tak ve vesmíru lid, který uznává Nejsvětější Trojici jako jediného Boha; přijímá Ježíše Krista jako Božího Syna, Spasitele a Krále vesmíru; uznává a ctí Pannu Marii jako Spoluvykupitelku, královnu a Matku lidstva.

3. Evangelizace Země

V roce 2018 byla zahájena evangelizace Země, poslední zbývající planety k evangelizaci, která doposud probíhá. S počátkem evangelizace Země byla zahájena fáze Božího plánu, která bezprostředně předchází slavný Kristův návrat.

Ježíš se ukáže na Zemi, ale jeho sláva se ukáže současně v celém vesmíru a ve všech rozměrech: od Božího trůnu až do pekla a všichni to uvidí. Všichni lidé všech dob a planet se shromáždí před Ním i mrtví vstanou. Sv. Michael představí Ježíši všechny lidi, kteří byli věrní Bohu. Ježíš Kristus bude soudit každého a rozdělí jednou pro vždy děti světla od dětí tmy. První ho budou následovat do nového stvoření, druzí budou sdílet osud Lucifera a démonů.5

Evangelizace Země je nezbytná. Mnohokrát nám bylo vysvětleno, že naše planeta je nejsložitější a nejproblematičtější v celém vesmíru. Přes Ježíšův příchod a přítomnost křesťanů zůstala Země ve skutečnosti pohanská. Většina jejich obyvatel odmítla a odmítá Ježíše Krista, odmítá spásu a klaní se mnohým idolům. Démoni řádí; lež a krutost narůstají exponenciálně každým dnem.

Nyní je Země ve středu pozornosti celého vesmíru. Odehrají se zde poslední události Božího plánu. Ježíš to potvrdil v jedné pasáži svého poselství z 3. srpna 2019:

…Na Zemi skončí staré stvoření a začne stvoření nové: skončí časy staré a začnou časy nové. Nacházíte se a žijete v důležitém scénáři lidských dějin. .. (Země) “ bude od nynějška scénářem pro všechny. V jistém smyslu bude Země náležet celé Církvi ve vesmíru; bude jí chráněna, zvláště proto, že se na této planetě musí dovršit spása a započít nové stvoření.6

Bůh chtěl, aby jeho lid, který je přítomen na Zemi evangelizoval naši planetu. V těchto letech se utvořil na Zemi lid, který přijímá Boží plán přivedení celého vesmíru ke Kristu. Tento lid se dal Bohu štědře k dispozici. Přijal tři mimořádné nástroje a je sjednocen se zbytkem Božího lidu přítomným ve vesmíru. Společně tvoří „Církev Ježíše Krista celého vesmíru“. Tohoto jsme svědky.

Nejedná se o novou Církev, je to Církev Ježíše Krista, pravá, jedna a nerozdělitelná v celém vesmíru. Bůh Otec to potvrdil v poselství z 19. ledna tohoto roku7, ve kterém jasně ukázal směr svého působení. Přeje si zakročit, aby pozvedl lidstvo z trápení, ve kterém se nachází. Jeho řeč je jasná, nabízíme vám z ní některé úryvky:

Chci vám říci, že pravá Církev je a vždy byla. Nikdy nevyšla z katakomb, protože během dějin vznikla i struktura, která se také nazývá Církví a ta se krok za krokem nadřadila. Vždy byly dvě Církve: Kristova, jež náleží mně a Luciferova, která náleží jemu. Dvě rozdílné skutečnosti, donucené ke společnému životu ve jménu hierarchického systému.

Děti, přišel čas, kdy oddělím Církev pravou od té falešné… Dnes odděluji opravdovou Církev o té falešné a obnovuji s vámi věčnou smlouvu, kterou nikdo nebude moci zrušit. Smlouva se mnou má jediné jméno: můj Syn Ježíš Kristus. On je živou smlouvou, On je zárukou, že vy jste moji.

Od nynějška bude pravá Církev oddělena od té falešné a bude růst. Ukáže moji moc a slávu. Vězte, že existuje jediná Církev, založená mým Synem na Zemi a je přítomná v celém vesmíru. Ona uznává Nejsvětější Trojici a Marii Královnu, Matku a Spoluvykupitelku lidstva. Přijímá a žije společenství se všemi bratry ve vesmíru, koná všude svoji službu, aby přinesla spásu živým i zesnulým. Jiná Církev není a nebude.

Dnes, kdy se zasvěcujete Nejsvětější Trojici, slibuji nové Nebe a novou Zemi8 vám i všem mužům a ženám dobré vůle z této planety, kteří si přejí žít v pravé Církvi Ježíše Krista celého vesmíru.

Tato planeta nebude zničena, i když by si to Lucifer přál pro svoji závist a zlobu. On ví, že dám Zemi mému lidu a nechce z ní zanechat ani kousek, já to ale nedovolím. Budete mít nové Nebe a novou Zemi. Uvidíte, jak bude planeta vzkříšena a stane se to prostřednictvím proměny srdce lidí, působením mým a mé Církve. Nový lid bude konečně žít nauku mého Syna, boží přikázání a zákony, které jsem vtiskl do srdcí, tak jak tomu mělo být od začátku. To promění Zemi.

Tato proměna nebude plodem magie, nebo něčeho vnějšího, ale stane se to ve vás a vaším prostřednictvím. Uvidíte, jak se krok za krokem probouzí vědomí dobrých, protože Duch Svatý bude působit ve všech částech Země i vesmíru, aby se v Božích dětech probudila vzpomínka na mě, aby si vzpomněli na svatost mých zákonů.

A vy, můj lide, žijte s vírou, odvahou a láskou a nic vám nebude chybět. Děkuji vám za každý krok, který jste učinili společně se mnou. Mějte na mysli, že od nynějška jste výlučným vlastnictvím Nejsvětější Trojice, na níž budete záviset ve všem. Nebudete se už opírat o lidskou vědu, o lidské nauky a technologie, ale budete žít ve službě Nejsvětější Trojici, která z vás učiní nové lidstvo. To vám slibuji a žehnám vám ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.

Se slovy Otce uzavíráme tuto první kapitolo, v níž jsme vám připomněli základní události, které se odehrály až do dnešních dnů. Nyní se otevře nový rozměr naší cesty, na níž budou následovat další události na Zemi i ve vesmíru.

S přítomností Církve Ježíše Krista celého vesmíru na Zemi a odpovědí těch, kteří k ní náleží a budou náležet, se započalo trojiční působení také na naší planetě. Toto působení probudí duše spravedlivých a přivede všechny k rozhodnutí mezi Ježíšem Kristem a Luciferem.

Trojiční působení bude stále více sjednocovat Církev na Zemi s Církví přítomnou v ostatním vesmíru. Ukáže pravou tvář dětí Boha a jeho nástrojů. 9 Zvláště pak odhalí tvář Panny Marie, a představí jí jako zcela nové stvoření a všechny její božské výsady. To bude triumf jejího Neposkvrněného Srdce, které zahrne všechny její děti ve vesmíru. Ona zrodí Boží děti a připraví je na setkání se slavným Kristem.

S touto vyhlídkou vás doprovázíme svými modlitbami a budeme vám předávat všechno, co nám bylo zjeveno. Přirozeně nemůžeme vás zastoupit ve vašem rozhodování a ve vaší duchovní cestě, které záleží pouze na vás.

My, jako členové Centrální buňky10, máme úkol žít ve společenství se třemi mimořádnými nástroji a s Církví v celém vesmíru, aby byl celý Boží lid zahrnut plody trojičního působení v této době.

Ať vám Pán žehná a dá vám svůj pokoj.

1 Na těchto stránkách je ke stažení dokument, jímž jsme oznámili existenci a působení „Církve Ježíše Krista celého vesmíru“

2 Přepsat dějiny, svazek II, Vesmír a jeho obyvatelé. Vydavatelství Luci dell`Esodo 2014

3 Poselství sv. apoštola Petra z 21. srpna 2012 „Univerzální poslání Církve“; poselství sv. apoštola Pavla z 30. srpna 2012 „Nová doba pro Boží Církev“

4 Ježíšovo poselství z 8. září 2011 nazvané „Budoucnost mého lidu“

5 Přepsat dějiny sv. II – Vesmír a jeho obyvatelé

6 Ježíšovo poselství z 3. srpna 2019 nazvané „Na Zemi začne nové stvoření“

7 Poselství Boha Otce z 19. ledna 2020 nazvané „Obnovuji s vámi smlouvu“

8 Zj 21, 1; 2Pt 3, 13

9 Řím. 8, 18-23

10Stefania Caterina a Tomislav Vlašić několikrát otevřeně ohlásili svoji příslušnost k Centrální buňce. Více o tom naleznete v knihách a na těchto stránkách.

Advertisement

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s

Tento web používá Akismet na redukci spamu. Zjistěte více o tom, jak jsou data z komentářů zpracovávána.