Definitivní zvrat pro lidstvo

Drazí bratři a sestry,

liturgický rok skončil a brzy skončí i rok kalendářní. V každodenním shonu si možná mnozí z vás nejsou vědomi Velké události, která probíhá, v Božím díle, ve věřících, v lidstvu a ostatních stvořeních. Jedná se o evangelizaci Země, na které má účast Církev Ježíše Krista celého vesmíru, včetně malého zbytku na Zemi, jež je její součástí. V této Události Bůh dokonal definitivní skutek pro Zemi a vesmír.

Jestli čtete a meditujete poselství, která jsme zveřejnili v letech 2018-20191, budete souhlasit s tím, co vám řekneme. Všichni jsme povoláni dát definitivní, dynamickou, živou a zodpovědnou odpověď k prospěchu celého lidstva.

V poselství ze 7. prosince tohoto roku2, nás Panna Maria vyzvala, abychom obětovali své životy Ježíši skrze její Neposkvrněné Srdce, na všech oltářích Země, kde se slaví Eucharistie, aby byli přitaženi k živému Ježíši Kristu všichni, kteří se účastní na těchto slaveních a mají upřímné přání se s ním mysticky sjednotit. Prostřednictvím čisté (neposkvrněné) oběti budeme uschopněni žít univerzální společenství v Duchu Svatém.

Ježíš Kristus, vítěz nad Satanem a smrtí, usedl po pravici Otce, chce obnovit, proměnit, vzkřísit a přivést do nového stvoření všechny opravdové děti Boží a všechna stvoření. Církev Ježíše Krista celého vesmíru odpověděla: chce být Církví žijící, která nechce, aby Ježíš zůstal sám ve své oběti Otci na oltářích Země.

V citovaném poselství Panna Maria říká:

Toto je důležitý krok, který na Zemi vyvolá silnou vlnu milosti a z každého oltáře se bude zvedat velká síla. Bude to síla Boha a jeho lidu. Nebudete se obětovat pouze vy zde přítomní a ti, kteří patří k Nadaci: celá Církev Ježíše Krista celého vesmíru se bude obětovat na každém oltáři společně se mnou. Už to nebudou oltáře, kde se obětuje pouze můj Syn, ale on tam bude vždy společně ze svým lidem shromážděným kolem sebe. Řeka milosti bude vytékat na celou Zemi.

Tato oběť v Duchu Svatém je univerzální a shromáždí rozptýlené a ztracené Boží děti, aby je přivedla do nového stvoření.

Panna Maria pokračuje:

Proto vy i já společně s celou Církví ve vesmíru, se budeme obětovat i v chrámech pohanů, kde se vám zdá nemožné, aby tam byl nalezen Kristus. I tam jsou jeho děti, které musí být probuzeny, pozvednuty, nasyceny a musí o ně být postaráno. Takto mi pomůžete zbortit Satanovo království, protože i z chrámů pohanů se pozvedne moc Trojjediného Boha a Církve celého vesmíru. Satanovo království bude vyprázdněno zevnitř. Bez křiku, bez velkého pozdvižení, kapku po kapce, den za dnem, se oběť mého Syna a jeho lidu pozvedne ze Země a zničí  království nepřátel.

Oběť Ježíši skrze Neposkvrněné Srdce Panny Marie vás nenutí trpět, ale dělá z vás vítěze, schopné žít v plnosti života v Bohu, být blahoslavenými a připravenými plnit vůli Otce3.

Naše odpověď není postavena na našich schopnostech, ale je dílem Ducha Svatého. Jestli se mu zasvětíme, Duch Svatý sestoupí na každého z nás a na všechny nás společně, jak sám říká v poselství z 8. prosince4.

…Jsem Posvětitel. Ten kdo posvěcuje váš život; ho očišťuje, pozvedá a dává Otci skrze Syna a Synu, aby ho obětoval Otci“.

Uvádí Boží lid do kosmických letnic:

Udržuji při životě obraz a podobu Boží v každém vás i v celém lidu. I lid vlastní lásku, inteligenci a sílu, které pramení z modliteb, konání a rozhodování každého z vás. Cesta každého z vás upevňuje, den za dnem, cestu lidu. Vzkříšení jednoho je vzkříšením všech, proměna jednoho je proměnou všech5.

Je to Duch Svatý, který v nás působí rozhodující hnutí s naším svobodným souhlasem.

Pokračuje takto:

Dnes na vás mocně sestoupím, abych vás zasvětil pro Boží působení a dílo. Skrze vás sestoupím na tuto Zemi, abych ji očistil od zla. Prostřednictvím tohoto malého zbytku a těch, kteří jsou s vámi spojeni a kterých je mnohem víc, než si umíte přestavit, ve společenství s celou Církví Ježíše Krista celého vesmíru, završuji dílo Nejsvětější Trojice na Zemi. Překračuji vaše omezení a nejistoty a dělám z vás všech dokonalé dílo, bez ohledu na vaše nedostatky. Stačí mi vaše ano a vaše věrnost, rozhodnutí kráčet dál bez strachu a kompromisů.

Od nás se ale očekává bezpodmínečná odpověď na působení Ducha Svatého:

Vaším prostřednictvím přijdu na Zemi abych si vzal, co mi patří… Přijdu, abych s mocí znovu přinesl na Zemi Otcovu lásku, Ježíšovo učení a svoji vůli. Moje vůle přechází v dynamické a mocné působení, které se odehrává prostřednictvím mého lidu, protože Bůh koná vždy a jedině skrze lid.

Buďte si toho všeho vědomi, neboť vás chci použít, abych zasáhl i posledního na Zemi, který je dobré vůle. Budete mýma očima, rukama i nohama, které budou bez přestání procházet touto Zemí. Není důležité, kde budete, protože váš duch nemá hranice. Když budete ponořeni do mě, stanete se muži a ženami bez prostoru a času, vstoupíte do jiných dimenzí, do kterých nepřítel nemůže a kde je všechno v harmonii, pokoji a dobrotě.

Ti, kteří chtějí žít bez Boha, nebo chtějí náležet ke křesťanství pouze formálně, zůstanou ve svém umírání.

 • Nebudou schopni vidět, chápat a obrátit se, aby byli zachráněni6.

 • Nebudou ospravedlněni, pro své odmítnutí účasti na svatební hostině7.

 • Nepřijmou odpovědnost za milosti a Boží dary8.

Naopak ti, kteří si přejí vstoupit do nového stvoření a zůstávat s živým Bohem, se stanou stejně tak živými a budou s ním kralovat.

Blažené vaše oči, že vidí, i vaše uši, že slyší. Amen, pravím vám, že mnozí proroci a spravedliví toužili vidět, na co vy hledíte, ale neviděli, a slyšet, co vy slyšíte, ale neslyšeli. (Mt. 13, 16-17)

Ježíš bez velkého vysvětlování ukazuje cestu pro každého z nás:

Zavolal k sobě zástup s učedníky a řekl jim: „Kdo chce jít se mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mne. Neboť kdo by chtěl zachránit svůj život, ten o něj přijde; kdo však přijde o život pro mne a pro evangelium, zachrání jej. (Mk. 8, 34-35)

Je nutné zůstat v něm, abychom neuschli a nebyli vhozeni do ohně jako suché ratolesti (J. 15, 6), následovat ho a dojít do dospělosti. Platilo to pro sv. Petra, platí to pro každého z nás i pro celý Boží lid9, abychom dorostli zralého lidství, měřeno mírou Kristovy plnosti (Ef. 4, 13), která naplní vesmír.

To je také cesta celého křesťanského lidu, který prochází přes kosmické události, tak jak o nich mluví sv. Jan apoštol v knize Zjevení:

 • Bůh usměrňuje cestu Božího lidu (Zj. 2. 3.)

 • Jako opěrný bod ukazuje účast lidu na Nebeské liturgii (Zj. 4), která prochází nutně přes Beránkovu oběť. (Zj. 5) Ti, kteří mají účast na Beránkově životě jsou označeni a chráněni: neboť Beránek, který je před trůnem, je bude pást a povede je k pramenům vod života. A Bůh jim setře každou slzu z očí. (Zj. 7, 17)

 • zpívají novou píseň, kterou nikdo jiný nemůže zazpívat: To jsou ti, kteří jsou čisti jako panny, nezradili svého Boha . Ti následují Beránka, kamkoli jde. Ti jako první z lidstva byli vykoupeni Bohu a Beránkovi. Z jejich úst nikdo neuslyšel lež; jsou bez úhony. (Zj. 14, 4-5, přeloženo z italského originálu „Bibbia in lingua corrente“)

 • po posledním soudu následuje nové stvoření: A viděl jsem nové nebe a novou zemi, neboť první nebe a první země pominuly a moře již vůbec nebylo. A viděl jsem od Boha z nebe sestupovat svaté město, nový Jeruzalém, krásný jako nevěsta ozdobená pro svého ženicha. A slyšel jsem veliký hlas od trůnu: „Hle, příbytek Boží uprostřed lidí, Bůh bude přebývat mezi nimi a oni budou jeho lid; on sám, jejich Bůh, bude s nimi,a setře jim každou slzu z očí. A smrti již nebude, ani žalu ani nářku ani bolesti už nebude – neboť co bylo, pominulo. (Zj. 21, 1-4)

 • do Beránkova města mohou vstoupit ti, kdo žijí v Něm a pro Něho: A nevstoupí tam nic nesvatého ani ten, kdo se rouhá a lže, nýbrž jen ti, kdo jsou zapsáni v Beránkově knize života. (Zj. 21, 27)

Cesta je jediná a jasná. Je to cesta, kterou ukázal Bůh Otec: Křesťanství není náboženství, je to proměna života. Křesťan je nové stvoření. Vaše upřímné darování se mému Synu vás uvádí přímo do síly víru Nejsvětější Trojice, kde jste znovuzrozeni.10

I sv. apoštol Jan nám ukazuje stejnou cestu, vyzývá nás, abychom se nechali přeměnit a účastnit se na Božím životě, tak abychom o něm mohli svědčit.

To je křesťanství, ne nějaké náboženství, ale proměna života, přechod ze smrti do vzkříšení cestou obětování se Kristu a ztotožnění se s jeho Duchem. Všechno vás to uvádí do života Nejsvětější Trojice. To je úděl celého lidstva11.

Dějiny spásy nás učí jasně:

 • po prvotním hříchu se Země propadá do zapomnění. Bůh ji zachraňuje skrze spravedlivé a proroky. V plnosti času posílá Spasitele Ježíše Krista:

On je obraz Boha neviditelného, prvorozený všeho stvoření, neboť v něm bylo stvořeno všechno na nebi i na zemi – svět viditelný i neviditelný; jak nebeské trůny, tak i panstva, vlády a mocnosti – a všechno je stvořeno skrze něho a pro něho. On předchází všechno, všechno v něm spočívá, on jest hlavou těla – totiž církve. On je počátek, prvorozený z mrtvých – takže je to on, jenž má prvenství ve všem. Plnost sama se rozhodla v něm přebývat, aby skrze něho a v něm bylo smířeno všechno, co jest, jak na zemi, tak v nebesích – protože smíření přinesla jeho oběť na kříži. (Kol 1-15)

Prostřednictvím Syna nám dal Otec Ducha Svatého. Ježíš, ve jménu Otce, svěřil apoštolům, aby střežili jeho dílo a pokračovali v něm. Ježíš říká učedníkům:

Ježíš jim znovu řekl: „Pokoj vám. Jako mne poslal Otec, tak já posílám vás.“ Po těch slovech na ně dechl a řekl jim: „Přijměte Ducha svatého. Komu odpustíte hříchy, tomu jsou odpuštěny, komu je neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou. (J 20, 21-23)

 • Trojjediný Bůh se svými absolutními výsadami Stvořitele, Vykupitele a Posvětitele sestoupil mezi nás, aby završil své dílo. Uskutečnil definitivní zvrat pro lidstvo.

 • Jak se můžeme účastnit na jeho díle? Třemi způsoby:

1) Skrze Neposkvrněnou Pannu Marii, která nás rodí a obětuje Ježíši;

2) účastí na Eucharistii;

3) obětováním sebe sama Ježíši, v Duchu Svatém, Otci pro spásu všech

 • Takto se celý Boží lid stává živou Eucharistií a je hoden vstoupit na Beránkovy svatyně12.

 • Pro uskutečnění tohoto definitivního rozhodnutí žádal Duch Svatý, abychom mu každý den roku 2020 zasvěcovali sebe a také lidstvo na Zemi. Proto vám nabízíme zásvětnou modlitbu k Duchu Svatému, abychom se modlili sjednoceni v témže darování se Nejsvětější Trojici.

Každý z nás se musí rozhodnout, jestli chce být živý, či umírající. To znamená buď se plně svým životem účastnit na Ježíšově díle, nebo být vláčen prázdnotou, v zoufalství a ve smrti. Mezi tím nezůstane nic, protože Bůh použije trojiční moc k přivedení celého vesmíru ke Kristu. Na konci zůstane jediná svatyně a to ta Beránkova, která spolu s věrným lidem bude vládnout celému vesmíru.

Vyberte si cestu života a pomožte i ostatním vstoupit do věčného života. To je naše přání a naše naděje pro všechny.

Požehnané Vánoce a Nový rok 2020

Stefania Caterina e Tomislav Vlašić

1Všechna poselství byla publikována na stránkách https://vstric-novemu-stvoreni.org/ a budou brzy souhrnně vydána v knize.

2Poselství Panny Marie ze 7. prosince 2019 nazvané „Obětováni s Marií na všech oltářích Země“

3 Mt 6, 25-34

4Poselství z 8. prosince 2019 nazvané „Přijdu, abych si vzal nazpět, co mi patří

5Tamtéž

6 Mt 13, 10-15

7 Mt 22, 1-14

8 Luk 19, 11-27

9 J 21, 15-19

10Přepsat dějiny sv. I – V Boží mysli str. 98, Přes velkou bariéru str. 20-31

11Přepsat dějiny sv. I – V Boží mysli str. 113

12Zj. 21, 22

Advertisement

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s

Tento web používá Akismet na redukci spamu. Zjistěte více o tom, jak jsou data z komentářů zpracovávána.