Neboj se, malé stádce… (Lk 12,32)

Drazí čtenáři,

nabízím vám poselství svatého archanděla Michaela. Naznačuje nám v něm cestu k událostem, které jsou před námi. Svatý Michael říká, že toto je poslední poselství pro lidstvo na Zemi, ale těm, kteří si přejí upřímně se účastnit na Božím plánu přivést vše ke Kristu, nebude nic chybět. Buďme tedy k dispozici Bohu s plnou důvěrou a upozorňujme jedni druhé na svou „odpovědnost věřících“ jak o tom mluví svatý Michael.

Zdravím vás a vzpomínám na vás ve svých modlitbách. Ať vám Pán dá svůj pokoj.

 Poselství svatého archanděla Michaela z 19. listopadu 2013

„Zdravím vás bratři a sestry na Zemi! Bůh mě ještě jednou posílá k vám. Toto však není poselství tak jako jako ty předtím: moje dnešní slova uzavírají jeden cyklus vašich dějin a otevírají cyklus nový. Dnes se naposledy obracím na lidstvo na Zemi. Byla vysvětleno mnoho věcí a proto nemám v úmyslu opakovat to, co už víte. Zdůrazním jen některé body, abych vás ještě jednou upozornil na vaši odpovědnost coby lidí a věřících. Zde jsou tedy body, jež vám předkládám k zamyšlení.

  1. Vše co vám bylo řečeno během těchto let se uskuteční na Zemi. Plán přivedení všeho ke Kristu bude uskutečněn. Nepřátelé Boha a jeho lidu ať se neklamou! Bůh má moc uskutečnit, co ustanovil. Jestli se vám zdá, že ne, je to z toho důvodu, že má Bůh trpělivost s lidmi na Zemi a dává všem čas k pochopení, pokud chtějí. Boží zaslíbení se vždy uskutečňují v těch, kteří ho milují a upřímně ho hledají; uskuteční se i na Božích nepřátelích. Oni ať už chtějí či ne, se budou muset poklonit před vůlí Nejsvětější Trojice. Vždyť lidé, andělé, démoni a všechna stvoření jsou podřízeni Boží moci a nic neuteče jeho pohledu. Dřív nebo později se bude muset vše uskutečnit. Buďte si tím jisti.

  2. Plán přivedení všeho ke Kristu je se už uskutečňuje ve vesmíru. Buňky, nové kněžství, mystické společenství s Kristem a ostatní věci, o nichž toho bylo tolik řečeno už působí ve větší části vesmíru: zvlášť u lidstev věrných Bohu, kteří obývají vysoký vesmír; vše to působí také u větší části lidstev středního vesmíru. Zde se uskutečnilo dílo hluboké a všudypřítomné evangelizace ze strany bratří věrných Bohu a ta přinesla mnoho plodů. Celé planety ze středního vesmíru se obrátily k Bohu a spolu s věrnými lidstvy tvoří jeden velký a mocný lid.

Říkám vám to proto, abyste si nemysleli, že to co vám bylo v těchto letech zvěstováno, je pouze nějaká utopie. Bůh není obchodník s deštěm, tak jako mnozí vaši političtí a náboženští představitelé; nikoho neklame, a už vůbec ne ty, jež ho milují. Proto vše co už působí v jiných částech vesmíru, bude muset začít i na Zemi a v nízkém vesmíru, v němž se Země nachází.

Země má velké zpoždění, neboť je velmi vzdálená od Boha, je arogantní a nevěrná. Vaše planeta měla být středem, z něhož mělo vycházet poselství spásy k celému vesmíru, protože Ježíš Kristus se na Zemi vtělil. Sami si můžete všimnout, že se Země naopak stala místem, z něhož vyzařuje hřích a porušenost. Větší část vašeho lidstva žije vně Božích zákonů: řídí se zákonem egoismu, hříchu a smrti.

3.V každé době vytvořil Bůh na Zemi malý zbytek, pokorný lid, jež zůstal věrný jeho zákonu lásky a života: je to malé stádce, o kterém mluví Ježíš (Lk12,32), pro jehož lásku odpustil Bůh velké množství hříchů tomuto lidstvu a pro niž uskuteční své plány také na Zemi. Svatí, proroci a spravedliví, kteří žili během dějin na vaší planetě, otevřeli cestu k uskutečnění Božího plánu na Zemi. Téměř vždy byli haněni a pronásledováni, obětovali svůj život a své utrpení pro vás všechny. Tím oddálili tresty, jež by si vaše lidstvo spravedlivě zasloužilo. Jak je psáno:

Bůh je vyzkoušel a shledal je hodnými sebe. Protříbil je jako zlato v tavící peci a přijal je jako zápalnou oběť.“ (Moudr 3, 5-6). Jejich oběť, kterou Bůh dopustil, nebyla zbytečná a to bude jasné na konci času.

Také dnes toto malé stádo je přítomné na Zemi; je spojeno s Bohem a jeho nástroji, působí v tichosti, mezi obtížemi tohoto pohanského světa, jež je bez víry a zákona. Ono je jako výhonek, ale je určeno k růstu. Z tohoto výhonku nechá Bůh vyrůst nový lid, jehož prostřednictvím uskuteční své plány. Všichni jste povolaní patřit k tomuto lidu, protože Bůh nedělá rozdíly mezi lidmi. Abyste však k tomuto lidu patřili nestačí jen entuziasmus: musíte se svléci z egoismu, kompromisů, všech ambicí a vážně se rozhodnout k proměně svého života, abyste žili podle Božích zákonů, které vám Bůh sdělil prostřednictvím Ježíše Krista.

Lucifer a jeho následovníci jsou silní a je jich na Zemi mnoho, jak si můžete všimnout. Oni nenávidí malé Boží stádo, chtějí ho rozehnat a zničit; Bůh však bdí nad tím co je jeho. Ať to dobře vědí Boží nepřátelé a nepřátelé Ježíše Krista!

  1. Lidstvo na Zemi se odevzdalo Luciferovi od chvíle prvotního hříchu. Zde postavil Lucifer svůj trůn; také on si vytvořil na Zemi svůj lid; odtud by chtěl rozšířit své království do celého nízkého vesmíru. Situace na vaší planetě je vážná, ale většina z vás si není vědoma v jakém nebezpečí se nachází, neboť je zaneprázdněna ve snaze o přežití. Jestli Lucifer nebude moci uskutečnit co chce, zničí vás. Vždy takto postupuje: jestli nemůže dosáhnout svého, ničí. Moc na Zemi je pevně v rukou hierarchie, která slouží Luciferovi; můžete si všimnout, kam vás vede: Země je místem beznaděje, jež je ve vesmíru známo jako „planeta smrti“, nebezpečná a nevraživá.

  2. Lidstvo na Zemi nebude moci samo vyjít z tunelu, do něhož se dostalo. Proto je nutná pomoc ze strany lidstev věrných Bohu. Bůh si vždy přál, poslat vám na pomoc vaše bratry z vesmíru, kteří jsou mu věrní, proti jim Lucifer nic nemůže; Bůh však vždy respektoval vaši svobodu. Mnozí z vás nepřijímají skutečnost, že existují jiní lidé ve vesmíru a to zpomalilo Boží plány. Kromě toho vaši vládci a náboženští představitelé, kteří mají velký strach ze zásahu věrných bratří, schovali před národy skutečnost vesmíru; to ještě víc zkomplikovalo situaci. Nicméně Bůh rozhodl, že vám pošle pomoc z vesmíru a udělá to, určí hranici vychytralosti a aroganci lidí na Zemi, kteří nechtějí přijat skutečnost takovou jaká je v Bohu, ani se sehnout před jeho vůlí.

Doposud bratři věrní Bohu prošli středním vesmírem a přinesli všem těmto národům zvěst o vykoupení, které vykonal Ježíš Kristus a křtili v jeho jménu celé národy. Čekají od Boha příkaz ke vstupu do nízkého vesmíru, aby uskutečnily to samé dílo evangelizace. V tomto vesmíru, v němž jste i vy, je situace velmi choulostivá: zde má Lucifer velkou moc nad mnohými lidstvy, protože jsou vzbouřená proti Bohu. Nepřijímají snadno příchod věrných bratří, naopak budou reagovat násilím. Vstup věrných bratří s celou jejich silou do nízkého vesmíru a začátek jejich evangelizace s sebou ponese silné protiúdery i na Zemi, protože Lucifer a kteří mu patří budou neustále ve střehu a zvětší své úsilí k odražení věrných lidstev.

Věrní bratři navštíví Zemi jako poslední ze všech planet nízkého vesmíru. Budou však ve společenství s malým stádem na Zemi, které už dlouho předtím přijalo jejich existenci a s láskou čeká až se objeví. Bůh pošle věrné bratry na Zemi, aby navštívili dobře připravené jednotlivce a buňky a aby vyučili a ochránili Boží děti. Až přijde správná chvíle, Bůh jim nařídí, aby se ukázali otevřeně celému lidstvu na Zemi. V tu chvíli už nebudou k ničemu lži vašich vládců, vaše zbraně ani raketový štít.

A spatříte znamení na nebi, na slunci, měsíci a hvězdách (Lk 21, 25); všichni pochopí skutečnost takovou jaká je, ale pro mnohé už bude pozdě. Teď je čas, kdy vy všichni, počínaje tím největším až po toho nejmenšího, se musíte rozhodnout: buď s Bohem, nebo s Luciferem. Neztrácejte čas, protože ho už moc nezbývá.

6. Dřív než toto všechno nastane, nebude opravdovým Božím dětem nic chybět, těm, kteří si přejí být přivedeni ke Kristu, aby se z nich stali nová stvoření. Budou poučeni o všem, co je očekává: Duch Svatý je vnitřně povede k pravdě a bude se jim dostávat stále silnějšího potvrzení v pravou chvíli. Bůh bude chránit své malé stádce i přes zápas, který ho čeká: ono se čelně střetne ze silami zla a Země bude dějištěm největší duchovní bitvy všech dob: Duch Boží, přítomný ve svých dětech a duch světa přítomný v dětech temnot.

7. Aby byl Boží lid schopen čelit takové bitvě, postavil Bůh po boku svého lidu tři velké nástroje v tomto čase: anděly, Centrální buňku a bratry věrné Bohu. Kdo je přijal a vstoupil s nimi do společenství, bude pod mocnou ochranou. Boží nástroje jsou ve vesmíru plně činné a čelí obtížným situacím: musí se v duchu připravit na příchod věrných bratří do nízkého vesmíru a chránit ty nejslabší v Božím lidu. Bůh je povolal k mocnému, ale tichému působení.

8. Bůh stahuje do ticha svoje nástroje, ty obvyklé i ty mimořádné, aby soustředil jejich působení tam, kde je to opravdu potřeba. Velké prorocké hlasy této doby budou slábnout, až zmlknou úplně. Velké Boží ticho bude předcházet velkolepé události, které vás očekávají. Na náměstích budou slyšet pouze zmatené hlasy falešných proroků. Jen ten, kdo bude zcela v Bohu bude schopen rozlišovat uprostřed velkého zmatku, který vás očekává: zmatek politický, společenský, náboženský a i zmatek v přírodě, kterou jste strašně zdevastovali: „Povstane národ proti národu, království proti království, budou veliká zemětřesení a v mnohých krajinách hlad a mor, hrůzy a veliká znamení …“ (Lk 21, 10).Bůh už nebude více mluvit k hluchým, kteří nechtějí poslouchat, nebude ukazovat své působení slepým, kteří nechtějí vidět: Boží dílo bude srozumitelné jen těm, kteří jsou s ním sjednoceni. Bůh odejme milosti těm, kteří je zneužívají jen pro svůj prospěch, ale neobracejí se a dá je těm, kteří kráčejí podle jeho vůle. Vaše lidstvo bude podrobeno tvrdé zkoušce, ne protože by vás chtěl Bůh trestat, ale protože vás chce spasit: vaše umíněnost je tak velká, že Bohu nezbude než použít tento způsob, jen tak se můžete přiklonit k dobru, jinak jste schopni volit jen zlo.

9. Boží plán na záchranu jeho dětí se rozšiřuje plnou silou po celém vesmíru. Nezastaví se, dokud neporazí Luciferovo království. Trojiční působení zasáhne celé stvoření, a rozšíří se všude jako obrovská vlna. Rozhodněte se, na kterou stranu se postavíte, zítra by už mohlo být pozdě.

10. I Církev na Zemi bude tvrdě zkoušena, aby byla očištěna od mnohých hříchů, kterými se poskvrnila. Bůh miluje svoji Církev a chce ji zachránit, ale to není možné bez opravdového usmíření vin. Proto vyzývám Papeže a hierarchie všech křesťanských církví aby uznali a vyhlásili existenci života ve vesmíru, především existenci věrných bratří. Vyzývám je k uznání existence třech mimořádných nástrojů této doby, a aby s nimi vešli do společenství a tak obdrželi pomoc a ochranu. A nakonec je vyzývám, aby uznali moji autoritu jako Předchůdce slavného Kristova příchodu, který vede Boží lid v této době. Nežádám to kvůli sobě, ale pro Boží plány a jeho vůli. Nechci po vás, abyste mi vztyčovali sochy, ale abyste byli poslušni mých příkazů, které jsou příkazy Božími pro dobro jeho lidu. Pokud se tak stane, bude utrpení lidstva na Zemi zkráceno a dostanete všechnu nezbytnou pomoc ode mne i od mimořádných nástrojů, jimž stojím v čele. Toto je poslední výzva, se kterou se na vás obracím, potom už bude patřit slovo Bohu, který provede svůj záměr. Přemýšlejte a modlete se, abyste odpověděli správným způsobem.

Vyzývám všechny kněze a křesťany, počínaje tím nejmenším a konče největším, aby uvažovali o svém chování a o tom, jestli se bezpodmínečně obětují Bohu. Pozvedněte svůj pohled, protože je příliš zaměřen na pozemské věci; jste natolik pohlceni starostmi tohoto světa, že Boží semeno ve vás nemůže růst, tak jak je třeba (Mt 13, 22). Je správné, že se věnujete svým pastýřským, společenským a rodinným povinnostem; toto vše ale není u Boha na prvním místě: mějte na paměti, že nejdřív musíte hledat jeho království a ostatní vám bude přidáno (Mt 6, 33). Jste od rána až do večera v jednom kole a často se trápíte nepotřebnými věcmi; zřídka si vybíráte ten lepší úděl, o kterém mluví Ježíš (Lk 10, 38-42).

Je čas, aby byli křesťané odvážnými a autentickými svědky Evangelia, prostřednictvím celistvého života v Bohu a opravdového bratrského společenství: „Vy jste solí Země; jestliže sůl pozbude chuti, čím bude osolena? K ničemu již není, než aby se vyhodila ven a lidé po ní šlapali.“ (Mt 5, 13). Mnozí křesťané jsou bez chuti a to je příčinou mnohého zla na Zemi. Kajte se!

Obracím se také na každého člověka, který nevěří, ale je dobré vůle; nikdy není pozdě spatřit Boha. Toto je čas silných milostí pro ty, kteří si přejí změnit svůj život. Hledejte Ježíše Krista a on vám ukáže svůj život. Stanete se novými lidmi a přispějete k nové budoucnosti lidstva a celého vesmíru. Bůh potřebuje každého z vás a stvořil vás pro svoji slávu. Přemýšlejte o tom.

Také se obracím na všechny, kteří se klaní a slouží Luciferovi: váš čas končí. Nepodaří se vám zastavit Boží dílo, ani přemoci jeho lid, který ve vesmíru stále roste. Ještě máte čas k obrácení, pokut to chcete a k odčinění hříchů. Ještě můžete uprchnout z Luciferova otroctví; ale pozor, čas je už krátký. Jestli se neobrátíte, budete následovat svého pána.

Moje řeč tady končí. Řekl jsem vám všechno, co mi Pán poručil a budu se za vás stále modlit. Žehnám všem, kteří čtou tato slova; zvláště pak těm, kteří je uskutečňují. Vám malé stádce, říkám, abyste se nebáli, protože Bůh vám bude nablízku. Zůstávejte v pokoji a dělejte tak, aby rostla vaše víra, naděje a láska. Jste znamením Boží přítomnosti mezi lidmi na Zemi, kteří budou čím dál více zmatení a ztracení. Toto se od vás očekává. Přenechte Bohu velké věci; od vás se očekává, že budete malí, jednodušší jako děti, které se s láskou svěřují do rukou Otce. Modlete se mnoho a proste Boha, aby měl slitování s lidstvem na Zemi.

Žehnám vám a celému lidstvu Země, ve jménu Otce, Syna a Ducha Svatého.

Advertisement

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s

Tento web používá Akismet na redukci spamu. Zjistěte více o tom, jak jsou data z komentářů zpracovávána.