Jste můj svatý lid

tutti-i-santi

 

Zdravím vás,

drazí čtenáři! Nabízím vám nové Ježíšovo poselství. Věřím, že vám bude pomocí pro život v bratrském společenství a k uvědomění si velkého poslání vyhrazeného nám coby údům jeho lidu.

Přeji vám svaté a šťastné Vánoce a Nový rok naplněný Boží dobrotou a milostí. Vše nejlepší vám a vašim rodinám.

Ježíšovo poselství z 12. listopadu 2010

„Mé drahé děti, už jsem vám řekl, že jste živým Božím chrámem. Pojďme nyní o krok dál. Chci vám pomoci, abyste pochopili, že každý z vás, jestliže mě miluje a následuje mě, tvoří můj Boží lid. Kdo tvoří tento lid? Všichni ti, kteří se klanějí mému Otci, kteří mě uznávají jako Božího Syna a Vykupitele a přijímají Ducha Svatého.

Boží lid je nesmírně veliký. Zahrnuje mnoho skutečností a neomezuje se pouze na Zemi. Patří zde především moje a vaše Matka, Nejsvětější Panna Maria, jež je radostí mého srdce a drahokamem mého lidu. Potom jsou zde andělé, vaši bratři v ráji a očistci. Zahrnuje i jiné bratry, lidi jako jste vy, stvořené k podobě a obrazu Božímu žijící na jiných planetách ve vesmíru a věrně sloužící svému Stvořiteli; ještě je neznáte, ale jednoho dne je uvidíte. Dal jsem svůj život i za ně, svým vtělením, smrtí a vzkříšením na Zemi jednou provždy, abych vykoupil lidstvo celého vesmíru. Nepohoršujte se nad těmito slovy! Vězte, že můj Otec nezná hranic ve svém tvoření a že jeho život naplňuje vesmír. O tom budu mluvit jindy, jedná se o něco velmi důležitého pro váš život.

Pro tuto chvíli je důležité vědět, že tento veliký lid tvoří universální církev, jež je mojí snoubenkou a mým mystickým tělem. Vy patříte do této nesmírně veliké skutečnosti díky křtu, který vás ponořil do mého života a umožnil vám, abyste měli plnou účast na milosti vykoupení. Nicméně tato milost musí být plodná během vašeho života, aby přinesla plody a proměnila vás v nová stvoření, v živé údy mého těla.

Ve chvíli křtu jste byli pomazáni za kněze, proroky a krále. Proto je můj lid lidem kněžským, prorockým a královským.

Kněžským lidem je proto, že má účast na mém kněžství. Já jsem totiž Velekněz, ten, jenž obětoval Otci oběť života pro spásu každého člověka. Proto také všichni ti, kteří se mi obětují, jsou kněžími spolu se mnou. Toto mějte na vědomí: každý z vás, ať je to muž nebo žena, jestliže mě upřímně miluje a chce mi odevzdat sebe sama, má plnou účast na mém kněžství.

To je královské kněžství mého lidu, v němž je každý z vás knězem a jehož posláním je obětovat Otci mým prostřednictvím vše, co patří k jeho životu. Co to znamená? Znamená to, že vše, co je ve vás a kolem vás, vaše radosti a bolesti, vaše námaha, lidé, které milujete a dokonce i vaši nepřátelé, stvoření, život a smrt, vše se může stát darem vyzvedajícím se z vašich kněžských rukou k Otci spolu s mojí obětí. Na toto vaše odevzdávání sestupuje oheň Ducha Svatého a stravuje vaši oběť, jejíž vůně stoupá až k Božímu trůnu.

Ti mezi vámi, kteří jsou služebnými kněžími jakožto biskupové, faráři apod., vykonávají své    kněžství jako kněžský úřad, totiž jako službu pro společenství věřících, a předsedají eucharistické celebraci. Jejich první úkol je obětovat mi svůj život za ovce. Služební kněží duchovně doprovázejí lid, aby ho přivedli k pochopení jeho kněžského poslání; pomáhají mu k úplnému dozrání, k uvědomění si a k vykonávání královského kněžství. Služebné kněžství se ale neliší od kněžství údů Božího lidu, královské kněžství lidu dokonce tvoří základ pro službu kněze služebného.

Chci, abyste si uvědomili, že mši svatou celebruje lid ve spojení s předsedajícím knězem. Proto každý z vás ve chvíli obětování prostřednictvím kněžských rukou a ve spojení s ním se vyzvedá k Bohu a obětuje mu vše, co má na srdci. Uvažte, že máte možnost být kněžími, to znamená těmi, jež přinášejí Kristu radosti, bolesti, dobrá díla, sám život ve jménu celého lidstva, které v tu chvíli každý z vás zastupuje před Bohem. Kolik lidí a situací můžete obětovat při mši svaté, s prosbou k Bohu, aby seslal své milosti všem potřebným! Uvědomujete si to, učili vás to? Zdá se mi, že ne, když se tak dívám na vaše chladné, roztržité, uspěchané celebrace, jako by to byl nějaký nudný obřad, jenž vám nepatří a na němž se účastníte jen pasivně, z povinnosti, anebo ze zvyku. Kostely se pro některé z vás staly místem povrchního setkání, rozhovorů rušících druhé a nejsou svatým místem ticha a modlitby. Ne, děti, to nedělejte! Pochopte však vaši kněžskou úlohu, začněte prožívat svatou mši jinak; vstupujte do kostela s vědomím velikosti vašeho kněžského poslání.

Kněžské poslání lidu nespočívá jen ve slavení eucharistie, ale pokračuje v životě každého jedince obětováním života Bohu skrze Nejsvětější Pannu Marii. V každou chvíli v chrámu vaší osoby, na oltáři vašeho ducha obětujete Bohu vaše tělo, vaši krev jako chléb a víno pro slavení dlouhé mše, jíž je váš život, živá liturgie odehrávající se v každém z vás, jestliže odevzdal svůj život Bohu.

Můj lid je prorockým lidem. Co to znamená? Znamená to, že je ve vás Duch Svatý, díky jemuž můžete porozumět a předávat druhým Boží mysl, jeho napomenutí, s jeho pomocí můžete číst znamení doby. K dosažení toho existuje jediný způsob: obětovat vlastní život prostřednictvím Nejsvětější Matky. Ona je Nevěstou Ducha Svatého spojujícího vás se mnou, a já vám předávám vše potřebné k zhodnocení situací, a abyste je mohli číst ve světle mé mysli. Takto poznáváte mojí vůli a ukazujete ji druhým. Prorok je ten, jenž žije ve spojení se mnou, a proto je schopný porozumět Božím přáním a umí je předávat bližním, a tak je orientovat ke mně. Prorok se mi úplně obětuje a identifikuje se s mým Duchem. Žije bezelstně před Bohem bez zneužívání milostí a Božích darů tím, že by je obracel ke svému egoismu. Žije ve společenství s druhými a vykonává svůj prorocký úřad ke službě a povzbuzení lidu.

Kolik je vás, kteří dokážete být proroky? Málo. Nicméně jste prorockým lidem, ale nikdo vás tomu neučil. V počátcích církve na Zemi sestupoval Duch Svatý na první společenství a vedl Boží lid prostřednictvím svých členů; všichni využívali prorocký dar a církev šla v pravdě pod vedením Ducha Svatého. A nyní? Proroctví se v církvi uhasilo a bylo zaměněno za planý lidský hovor, bylo odsunuto na stranu jako nepotřebný nástroj, na který se dívá jako na nepřítele. Přesto vám opakuji, že jste prorockým lidem. Otevřete se proto pro působení Ducha Svatého, učiňte to v pokoře, bez fanatismu a bez použití lidské síly. Obětujte se a vysvlečte se ze svého egoismu a své vychytralosti, ze svých ambicí a narcismu; ty se Duchu Svatému nelíbí. On dobře ví, co může a musí vykonat v každém z vás a v celém Božím lidu, aby rostlo semínko svatosti. Požádejte ho, aby vedl váš život a život svého lidu. Udělá to a přivede vás ke mně, řekne vám o mně a vy budete moci mluvit o Bohu k těm, kteří vám budou naslouchat. Tak poroste můj lid a bude svatým lidem. Znovu se zvednou proroci ve shromážděních a ukážou, co si přeje Bůh. Chci promluvit ke svému lidu a poučit v nitru každého z vás, protože jsem jediným Učitelem a jsem také Pán; mám všechna práva k tomu, abych přímo mluvil k lidu, a udělám to. Probuďte se proto a uvědomte si, jaké je vaše poslání a vaše důstojnost.

Můj lid je královským lidem. Můžete to pochopit? Vy máte plnou účast na mé královské hodnosti, protože jsem Králem vesmíru. Vy všichni, bez výjimky, jste povolaní ke kralování spolu se mnou. Mělo to tak být od začátku: člověk, jehož stvořil Bůh, měl vládnout stvoření v Božím jménu. Jaká nesmírná přednost a jaká královská hodnost! Z důvodu prvotního hříchu to vše ale nebylo možné a člověk na Zemi se z krále proměnil na malého a krutého tyrana, dělajícího si nárok na vládu ne už ve jménu Boha, ale proti Bohu.

Po své smrti a vzkříšení jsem vystoupil na nebe a vládnu ve slávě spolu se svým Otcem a Duchem Svatým. Do své slávy jsem vzal s sebou také vaše lidství, jež jsem přijal na sebe. Tak jsem vás před svým a vaším Otcem rehabilitoval a umožnil vám, abyste se vrátili ke kralování spolu se mnou a mým prostřednictvím. Nyní je výběr na vás: jestli se mi odevzdáte, budete se mnou kralovat. Když odmítnete, zůstanete malými tyrany ničícími Zemi, v neustálém boji se svými bližními považujícími se za silnější, než jste vy.

Proč váháte a neodevzdáte mi svůj život? Nezdá se vám být dost velkým osud, který jsem vám připravil? Nikdy vás k ničemu nenutím, protože respektuji vaši svobodu. Proto budu čekat na odpověď. Co vám říkám je pro vaše dobro a vaše štěstí, protože Bůh si pro vás nepřeje nic jiného a nikdy vás nezneužívá.

Žehnám vám ve jménu Otce Syna a Ducha Svatého“.

Advertisement

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s

Tento web používá Akismet na redukci spamu. Zjistěte více o tom, jak jsou data z komentářů zpracovávána.