Přišel jsem, aby měli život… (Jan 10,10)

trinity

Drazí čtenáři,

před nedávnem jsme uzavřeli velikonoční dobu slavností Seslání Ducha Svatého a prožili jsme stejně významnou slavnost Nejsvětější Trojice. Právě den poté mi Ježíš nadiktoval následující poselství, které pojednává o tom jak je možné poznat Boha a tajemství trojičního života. Vše se soustřeďuje na postavu Ježíše Krista a nemůže to být jinak. On je Cesta, Pravda a Život; pouze jeho prostřednictvím můžeme proniknout velkým tajemstvím Nejsvětější Trojice a poznat Boha takového jaký je, protože on je světlo světa. Nejedná se o rozumové poznání, nýbrž o hluboké poznání vycházející z lásky a oběti Bohu. Dostáváme ho darem jako talent, jež musíme zúročit (Srv. Mt 25, 14-30).

Ze srdce vám přeji, abyste mohli stále víc poznávat a milovat Trojjediného Boha, který nás miluje víc než doufáme. Srdečně vás zdravím a modlím se, abyste dostali všechno Kristovo požehnání.

Ježíšovo poselství z 20. června 2011

“Žehnám vám děti, dnes vám chci něco říct o velkém tajemství Nejsvětější Trojice, které jste si právě včera připomněli v liturgii. Po dobu století se mnoho lidí snažilo proniknout toto vůbec největší tajemství, ale nepovedlo se jim to. Proč? Protože ho není možné proniknout pouze silou rozumu. Je ho potřeba přijat v duchu, bez diskusí. Neznamená to však, že ho nemáte pochopit; naopak, jste povolaní, abyste vstoupili do tajemství Nejsvětější Trojice, ne sami, ale prostřednictvím onoho vznešeného poznání, které Bůh poskytuje těm, kteří ho hledají s prostým a upřímným srdcem. Chci vám vysvětlit některé věci, a tak vám pomoci k pochopení. Ukážu vám několik užitečných bodů, které vám pomohou v přemýšlení a k přiblížení se k tajemství Trojjediného Boha, jehož život naplňuje vesmír.

Vězte především, že tajemství Nejsvětější Trojice se zjevuje v životě, který se daruje. Není to něco temného, nedosažitelného, určeného jen pro někoho. Ne, děti, Boží tajemství není ničím jiným než životem, který se odhaluje a daruje se vám. V Bohu je život v hojnosti a je k dispozici každému tvoru, který ho chce mít v sobě. Tajemství života je člověku skryté, jestliže nevstoupí do hlubokého vztahu s Bohem – pramenem života. Ale jestliže člověk miluje Boha a s vírou se mu daruje, dostává moudrost k pochopení božího života. Tajemství života se tak stává světlem, protože boží život je světlo. Všichni jste povoláni, abyste pochopili čím je váš život a jaká nedocenitelná hodnota se v něm skrývá, nejen pro vás, ale i pro vašeho bližního. Váš život je vyzařováním božího života, dílem nekonečné lásky Otce, Syna a Ducha Svatého. Ti do vás neustále vtiskují boží zákony vedoucí vás k dobru. Čím více budete spojeni s Bohem, tím samozřejmější pro vás budou jeho zákony, a tajemství trojičního života se před vámi přirozeně otevře. Tak poznáte Tři boží Osoby, budete vnímat jejich působení ve vás a zakoušet jejich přítomnost a lásku.

Stejně tak jak se Bůh daruje vám, se i od vás žádá, abyste se mu darovali. Mnohokrát jsem vám říkal o oběti života skrze Neposkvrněné Srdce mé Matky. I dnes vám říkám, že nezakusíte život v plnosti, jestliže ho budete držet ve svých rukou. Žádný tvor nedokáže usměrnit svůj život podle božích zákonů, jestliže se neobětuje Bohu. Obětovat život Bohu, znamená, dovolit mu, aby proměnil vaší existenci, přizpůsobil negativní postoje, které vás podmiňují a obnovil vaše myšlenky. Zkrátka jde o přechod ze smrti do života, z ne – bytí k plnému a dokonalému bytí. Nebojte se, protože jestliže od vás Bůh něco žádá, je to jen proto, aby vám za to dal něco lepšího. Jestliže mu dáte svůj život, jež je někdy tak křehký a nemocný, dostanete ho nazpět celistvý a dokonalý, takový jaký byl, když vyšel z jeho rukou, dřív než ho oslabily negativní životní zkušenosti a chybná rozhodnutí. Ještě jednou vás vyzývám k zamyšlení a k rozhodnutí upřímně se darovat Bohu.

Tajemství Nejsvětější Trojice se zjevuje v lásce, která se daruje. Bůh neustále vychází ze sebe, aby se daroval. Otec miluje Syna, daruje se mu a posílá vám ho; v jeho jménu dostáváte od Otce Ducha Svatého. Syn miluje Otce a obětuje se mu; uskutečňuje uzdravující dílo vykoupení, neustále vyzvedá k Otci v moci Ducha Svatého celé stvoření. Duch Svatý miluje Otce a Syna a je milován od obou; z obou vychází a svojí láskou se dotýká celého stvoření. Jeho láska sahá do všech koutů vesmíru a ke každému stvoření. Nejhlouběji se dotýká člověka, zjevuje se jeho duchu; potom se vrací k Otci a Synu. Toto spirálové kroužení lásky mezi Třemi božími Osobami, která se nikdy nezastaví a zahrnuje vše stvořené je trojiční vír(1), jehož prostřednictvím působí Nejsvětější Trojice ve stvoření a v člověku. V každém z vás se opakuje totéž působení Tří Osob: neustálá výměna lásky a vzájemné darování se mezi Otcem, Synem a Duchem Svatým. Jejich působení ve vašem duchu ve vás vytváří trojiční vír, z něhož získáváte život a požehnání.

Jestliže dovolíte, abyste byli vtaženi vírem trojiční lásky působícím ve vás a kolem vás, plně vstoupíte do tajemství Nejsvětější Trojice a pochopíte jeho podstatu, jež je láska. K tomu můžete dospět prostřednictvím obětovaného života Bohu ve víře, v naději a lásce. Není třeba být velmi inteligentní a vzdělaný, protože prosté srdce, milující Boha vstupuje do Božího tajemství. Vězte, že největším přáním Nejsvětější trojice je, aby ji člověk poznal a miloval. A když člověk chce, aby ho jeho Stvořitel poznal a miloval, tehdy si jdou boží a lidská láska vstříc, aby se spojily ve vzájemném darování. Toto otevírá vaši bytost k pravému poznání Boha, které mnohokrát přesahuje lidskou vědu a všechno teologické učení o Nejsvětější Trojici.

Tajemství Nejsvětější Trojice se zjevuje ve světle, jež vás ozařuje. Bůh vám dává své světlo které je silou a inteligencí.

Immagine10

Ono otevírá před vašima očima smysl života a dává vám světlo pro kroky na cestě, kterou máte jít a která vede k dobru. Bůh je nekonečné světlo(2) a svým světlem vás přitahuje k sobě, obklopuje vás a převyšuje, abyste ho mohli poznat. Boží světlo není jen poetický obraz, ale síla duchovního a hmotného rázu, která s sebou přináší život, protože sama je životem. Bůh vám chce dát své světlo. Jestliže jste ochotni ho přijmout, hluboce pochopíte kdo je Bůh a co může učinit pro váš život. Toto světlo vám úplně odhalí trojiční působení i přes omezení vaší lidské přirozenosti. Světlo Nejsvětější Trojice má totiž moc vyzvednout vaši vnitřní inteligenci až k nejvyšším vrcholům nezávisle na vašich rozumových schopnostech. Vnitřní poznání nemá nic společného se školními nebo intelektuálními znalostmi, protože se rodí ve vašem duchu, jež je stvořený, aby poznával a miloval Boha. Bůh ví jak je možné probudit toto poznání, za podmínky, že mu to dovolíte.

Tajemství Nejsvětější Trojice se projevuje ve společenství. Tři osoby Nejsvětější Trojice žijí navzájem v dokonalém společenství; tento model musíte následovat ve vašem vztahu s Bohem a mezi sebou. Co je to společenství? Nejedná se jen o vztah na úrovni citů nebo přátelství; on předpokládá schopnost sebedarování pro druhé. Základem pravého společenství je dar sebe samých a ne pouze sympatie nebo soucit. A proto, jestliže přijmete výzvu k darování života Bohu, vstoupíte s ním do společenství. Jestliže darujete svůj život za bližního, jste schopni s ním žít ve společenství.

Toto společenství tvoří boží lid. Ono není pouhým souhrnem lidí hledajících společný ideál, ale je tělem, jehož údy jsou navzájem hluboce spojeny a přijímají a dávají tentýž život, který přichází od Boha. Nejde jim o vlastní výhody a nehledají sobecky svůj blahobyt. Obětují se však Bohu a jedni pro druhé, aby tak společně dospěli k poznání Boha coby nejvyššího Dobra, od něhož pochází štěstí. Ano, děti, štěstí se nikdy nedostaví samo, ani není dobré hledat štěstí samo o sobě. Ono je plodem Ducha a pochází z upřímného sebedarování Bohu a bližním. Nikdy nebudete šťastni, jestliže půjdete za štěstím, které je cílem samo o sobě, a použijete k tomu třeba nějakou lidskou metodu. Budete však šťastní, když budete hledat Boha, z něhož pochází plnost života, která je pravým štěstím.

Pravé společenství vám plně zjevuje tajemství Nejsvětější Trojice, protože vzájemné sebedarování, jež je pramenem společenství, je samou podstatou života proudícího mezi Třemi Božími Osobami. Proto také společenství svatých zviditelňuje působení Nejsvětější Trojice a je nezměrnou silou působící ve vesmíru. Jestliže se upřímně obětujete Bohu, Duch Svatý vás připojuje ke společenství s Nejsvětější Pannou Marií, s anděly, svatými, se spravedlivými lidmi každé doby, kteří žijí v Božím srdci. Když jste připojení k tomuto společenství, zjevujete celému vesmíru, živým i zesnulým, lásku a moc Trojjediného Boha a stále lépe rozumíte tajemství Nejsvětější Trojice, jež je láska.

Tajemství Nejsvětější Trojice bylo ve mně plně zjeveno. Co jsem řekl svým současníkům, říkám i vám: přišel jsem na Zemi jako dobrý pastýř, abych pásl své stádo a dal život za ovce. Přišel jsem abyste měli život a měli ho v hojnosti(3). Jaký život? Určitě ne takový jak vám ho nabízí svět, ale život Nejsvětější Trojice. Jestliže mě milujete a chcete mě následovat na mé nelehké, ale jisté cestě, naleznete život. Konečně budete moci uhasit onu žízeň po lásce jež vás sužuje, žízeň, kterou nemůžete nikdy ukonejšit a která vás často přivádí na křivolaké a zrádné cesty. Jsem láska, jež se vám dává. Jsem světlo, které Otec poslal na svět, aby vám ukázal pravou cestu. Jsem učitel, který neklame, přítel, který nezradí, druh, jež nezraní. Jsem setbou života klíčícího ve vás, protože vás neopustím ani po smrti. Má láska vás provází, vždy a všude.

Mnohokrát mě prosíte o pomoc, abyste mě víc milovali a děláte dobře! Dnes vás ale o něco prosím já: prosím vás, abyste se mnou nechali milovat až do konce. Dovolte, abych vás miloval! Nebojte se mi ukázat vaše zranění, jsem Lékař, který vás léčí. Neodvracím tvář od vašich šrámů, už jsem je vzal na sebe, nevzpomínáte? Vzal jsem na kříž vaše rány a ošetřil je balzámem své lásky. Chcete pro mě něco udělat? Dovolte mi tedy udělat něco pro vás.

Otec mě miluje a poslal mě do světa v síle Ducha Svatého, který působí ve mně a se mnou. Pozval mě, abych zjevil život Nejsvětější Trojice, onen pravý a věčný život, a abych vás do tohoto života uvedl. Miluji Otce a vydávám o něm svědectví, sjednocuji vás se sebou, abych vás mohl dovést k němu. Duch Svatý mě miluje a vydává o mě svědectví, sděluje vám mé myšlenky, modlí se za vás. Sjednocuje vás se sebou, aby vás mohl dovést ke mně, a já abych vás přivedl k Otci. To je to úžasné dílo Nejsvětější Trojice ve vás! Je to neustálá mocná akce, vír vznešené a nejčistší lásky, jež mnozí bohužel neznají, protože ji odmítají.

Můžete poznat Trojjediného Boha jen tehdy, když poznáte mě, protože jsem Cesta, Pravda a Život(4). Nebyla vám ukázána žádná jiná cesta, která by vedla k Bohu. Když je poznání opravdové, je vždy láskou: člověk nemůže poznat nic jiného než to co miluje. Proto nemůžete poznat Trojjediného Boha, když mě nemilujete a jestliže mě neuznáte jako Božího Syna a svého Spasitele. Beze mne nemůžete milovat Boha a když ho nemilujete, ani ho neznáte. Čím víc budete se mnou spojeni, tím víc budete milovat Otce, Syna a Ducha Svatého. Poznáte Nejsvětější Trojici a jeho život ve vás vyraší, dá trvalé plody, bude pravým svědectvím vzkříšení, které očekává svět od božích dětí.

Vidíte, že život v Bohu je prostý, protože Bůh je prostý. Miluje a nechává se milovat, raduje se z vašeho dobra, ujímá se vás, když trpíte, odpouští vám, když uděláte chybu. Dělejte i vy totéž, dělejte to vůči sobě a svým bližním. To je boží život, to je velké tajemství obklopující vesmír, tajemství Nejsvětější Trojice, které není ničím jiným než životem a láskou. Vstupte do tohoto života skrze mě a se mnou a pochopíte toto velké tajemství; slibuji vám to.

Žehnám vám ve jménu Otce, Syna a Ducha Svatého.“

(1) Obšírně jsem mluvila o Trojičním víru v knize “Přes velkou bariéru” v 1. a 12. kapitole
(2) Srv. 1Jan 1, 5
(3) Srv. Jan 10, 10
(4) Srv. Jan 14, 6

Advertisement

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s

Tento web používá Akismet na redukci spamu. Zjistěte více o tom, jak jsou data z komentářů zpracovávána.